Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en onderzoek. naar deszelfs oudheid. 519

doorfchijnende vaten, welken mijrrhina heten; en plinius verzekert: dat het gebruik van gouden en zilveren vaten door het gebruik van glazen drinkvaten bijkans geheel verdrongen was; zoo fehijnen de geringere glassoorten taamlijk gemeen geweest te zijn.

Plinius 'befchriji't ook reeds de eerfte foort van Brandglazen, waarmede men door middel van holle, en met water aangevulde glaskogels , de zonneltralen zoo naauw kon Samendringen, dat brandbare zaken, in het brandpunt gehouden , terftond in vlam geraakten. De Heelmeesters gebruikten ook dit kunltig verfterkend zonncnvuur als een middel bij gezwellen en wonden. In zijnen tijd was ook de kunst, om edelgefteenten uit glas na te maken, reeds in groote achting, en zeer voordeeJig. — Vopiscus verhaalt, dat reeds firmus zijn paleis met vierkante glastafeleii of' ruiten, met aardpek of joodenlijm te famen gehecht, heeft doen verneren. Uit zijne woorden kan • men wel niet zien , of het venlters , of" fpiogels geweest zijn ; doch het eerlte is het waarichijulijkite; dewijl het geheele paleis daarmede voorzien was , en de glasfchijven met aardpek te famengevoegd waren, opdat, zij een geheel zouden uitmaken.

Intusfchen is het toch fteeds merkwaardig , dat de 'Ouden zich reeds altijd bijkans van gelijke voordeden, gelijk wij, in dc cecohomie, bediend hebben. Plinius fpreekt van dc zelfde foort van lijm, om gebrokens glazen te herfteïlen, uit eiwit en ongeleschren kalk begaande , die nog hedendaags daar toe gebruikt wordt. — Ja, hij heeft reeds opgemerkt, hetwelk nieuwere proefnemingen bevestigen , dat men , zonder gevaar , heel water in een glas kan gieten , wanneer hetzelve maar te vooren met regt koud water ujtgel'poeld is.

In den Bijbel vindt men ook reeds fpooren van dc Glasmakerskunst. Ten minfte worden de volgende plaatfen: naamlijk, Exod. XXIV: 10. cn Joh XXVIII: 17, door de beroemdite Schriftuitleggers yan glas verftaan.

Waarfchijnlijk hebben de Egyptenaars de kunst , om glas te maken, en te verwen, of zelven vroegtijdig uitgevonden, of van dc Feniciërs geleerd. — Cedrenus fpreekt van een Egyptisch ltandbeeld, uit fmaragdgroen glas vervaardigd . welk nog onder de regeering van 'Keizer theodosius den Eerjien te Konftantinope! getoond werd, en , naar de overlevering, uit de tijde!» van Koning sksostris afkomftig zou zijn. — Aan

Kk 4 5te.a»

Sluiten