Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot verdediging van den christl. godsdienst. 3

vers eigene woorden opgeven. Bladz. 375. M De Gefchiedenis van je sus en de Apostelen, in zoo ver zij in het N. Test. verhaald wordt , zonder hier eens op de inwendige lpooren van waarheid, in taal, ftijl3 voorftelling der karakters, enz. te zien, verdient meer dan eenige gefchiedenis der wereld, hoogst geloofwaardig genoemd te.worden. Niemand toch, die op goed» keuring en geloof rekende, kon eene gefchiedenis verdichten, welke, in dien tijd zeiven, en wel op eene zoo groote en openlijke fchouwplaats, gebeurd zou zijn, en, in welke de toenmaals meest bekende en aanzienlijkfte perfoonen gemengd zouden geweest zijn. Even zoo min kon , in volgende tijden, een Boek van Gefchiedkundigen inhoud Ondergefchoven worden , hetwelk de karakters*van zoo verfchillende wezenlijke perfonen fchildert, zoo vele omftandigheden van tijd en plaats aanroert, en op zoo vele zeden , gebruiken, en wetten der verfchillendltc volken doelt , zonder aan het naarvorfchend oog van den kenner der Oudheid, door eenigen misflag, den laatercn leeftijd te verraaden. Een verdiel> ter zou , ten einde min tcgenfpraak te vinden , zeker met eene zoo ruime fchouwplaats verkozen , of zoovele tijden omvat , en zoo vele perfonen bij name gemeld hebben. "

,, Men vindt in deze gefchiedkundige berichten des N. T. eene kennis zelfs der onbeduidendfte voorvallen van dien tijd , welke men , bij geenen laateren Schrij ver, hoe belezen ook, verwachten kan. Hier ftemmeis nlle aanhalingen van Titels, Ambten , Rechten, Karakters van Ovcrheids-perlbnen, alle, zelfs ook zonder bedoeling , bij gelegenheid gemaakte toefpelingen op gewoonten en zeden van zoo verfchillende plaatfen en. gezindten, zoo als ook de opgave van de ligging, a£frand, en oudhc}d der piaatfen zelve, op het naatiwkeurigfte met de berichten der uitlandfche Gefchiedenis overeen. — Het blijft zeker onloochenbaar, hoe meer de Gefchiedenis des N. T. zelfs in hare kleinfte deelen getoetst en onderzocht wordt , des 'te meer blijkt ook hare zekerheid en waarheid."

De Tweede Verhandeling over dit zelfde onderwerp js van eenen Ongenoemden Schrijver, wien de zilveren Medaille was toegewezen, doch 'die niet goedgevonden heeft zich te openbaren. Zij is in het Latijn, in eenen zeer goeden, zuiveren, en vloeiënd-in fiijl gefchxeven , A s bon"

Sluiten