is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reize van de la perousë. $f

j, gefchenk deden , en die zich het meest fcheen te s, beijveren, om ons duizend kleine dienften te bewijzen. ,, Met geweld fleepten zij jonge meisjes, van dertien of 5, veertien jaren , naa ons heen, in de hoop om er voor „ beloond te worden. De afkeerigheid van deze jonge „ Indiiianfche vrouwsperfoonen llrekte ten bewijze, dat

men ten haren opzichte de wetten des lands te buiten. „ ging, enz."

Van' de Bewoners van de vaste kust, bij Port des FranCois, zegt bij: „ Ik zou niet fchroomen te verklaren, „ dat, indien dit volk bij alle deze verwoestende on„ deugden het ongeluk had , om aan het gebriük van

fterkén drank kennis te 'hebben , het zelve in korten .,, tijd vernield zoude zijn. — Te vergeefsch mogen de

wijsgeeren tegen dit tafereel uitvaren. Zij fchrijven

hunne boeken in den hoek van den haard , cn ik ben. s, federt dertig jaren op reize, ik ben getuige van da ,, onrechtvaardigheden en bedriegerijen van dit volk , ,, het welk men ons , als zoo goed, affchildert: dewijl „ zij zeer nabij aan den Haat der natuur zijn, maar deze „ natuur is alleen verheven in het groot. In kleine bc„ zonderheden doet zij zich zoo niet voor. Het is on-

•„.mogelijk om in Maatfchappij te leven, met mer-

',, fchen in dien (laat der natuur, dewijl zij barbaarsch,

bedrieglijk cn boos zijn, enz." — Men heeft voorgegeven, dat deze natuurmenfehen eene grooter mate van bederf van den omgang met Europeanen , zouden hebben overgenomen, cn dit zou eenigzins in bedenking kunnen komen, ten opzichte van die Eilanden , die federt eenige jaren meest van de Europeanen bezocht zijn. Maar de inwoners van het Paaschëiland hadden vóór de aankomst van de la perouse daartoe maar zeer weinig gelegenheid gehad, cn daar is zelfs geene reden , om te vermoeden, dat 'er, vóór deze Franfchc reizigers, ooit een inwoner van ons werelddeel aan de Amerikanen van Port des Francois is verfchenen geweest.

J)e pligten der Samenleeving. Een Volksboek. Uitgegeeven door de Bataajfche Maatfchappij: tot nut vau t Algemeen. Tc Amfteldam, bij C. de Vries, II. van Mimller, en J. van der Heij, 1801. Buiten het Voorwerk, 360 Bladz. In Octavo. De_prijs is f : - 16 - :

TVTaardig — alzins waardig is de Verhandeling van den ,W Eerw. stronck, de eerfte in dit BQek en 223 .

C 3 Blad*.