Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van dezen kantbefchouwd, verdient de wijs.' I geerte alzins , of men moest der rede zelve alle waarde ontzeggen, den eerften rang onder de wetenfchappen, dewijl zij zich uitftrekr over allen, zoo wel als over de kunsten en handwerken , ja zelfs het doen en laten van den redelijken mensch in 'talgemsen. Men kan aan ieder kunstwerk en ieder famenftel wel ras bemerken, of 's meesters hand van een' wijsgeerïgen geest gedreven zij; en juist de geneesheer zal,

man: en de wijsgecrige gehoorzaal is een plaats van oeffening, maar geene marktplaats, daar waren verhandeld worden. Alles, wat men daaruit moet me« denemen , is vaardigheid in het ontwikkelen zijner kunst. Of, gelijk ik eens eci»cn vricuü deze tegen* werping beandwoordde: de jonge leerling der wijsgeerte is een aankomend Virtuofe, en de academie zijn Italien. Hij reist niet heen, om muzijkftukken in te koopen; dat laat hij over aan Breitkopf, den notenhandelaar: hij reist heen, om beroemde meesters te hooren, en finaak en zeden te vormen. Deze en gene voortreffelijke ftukken zoekt hij zich zekerlijk te verkrijgen; maar al krijgt hir er ook geen, of al gaat hem zijn kofTer met muzijkftukken op de Alpen verloren, zoo is hem daarom het oogmerk zijner reize niet mislukt. Engels theorie tier 4ichtungsarten^ Porrede ƒ. XVIII.

Sluiten