is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202 R. TOWNSON, REIZE IN IIONGARIjë'N.

Hij oordeelt, dar velen met hem goeden Bourdeaux- en Bourgogne wijn, van veel minder prijs,daaraan zouden voortrekken. De gujlibus non est disputandum.

Doch dc voorname inhoud van dit Stuk betreft de natuur, en hare yoordbrengfelen . inzonderheid de delffloffen en het groeiend rijk . waarover men hier zeer vele aanmerkingen vindt, waarin de liefhebbers van deze foort van zaken zeker veel belang ftellen zullen. Ook heeft de Reiziger eenen togt gedaan in de Karpatifche Alpen, van welken hij fommigen , met veel moeite en fomtijds niet zender gevaar,' met het oog van eenen kundigen waarnemer, beklommen heeft. — Van eenen anderen uitflap naa de Zoutgroeven te Wieliczka, zouden wij zeker onzen Lezeren eenig verflag mededeelcn, doch wij herinneren ons, dat wij van dit zonderlinge onderwerp, in ons Mengel wet k, reeds voor langen tijd een uitvoerig en naauwkeurig berient geplaatst hebben.

Godsdienst, Deugd, Natuur en Voorzienigheid Een Leeshoek voor het Algemeen. Derde Deel. Tc Letjden, bij A. en]. Honkoop. joö Bladz. In gr. Octavo. De prijs is f 1-5'-:

Ook in dit Derde Deel van dit nuttige Werk (van welks twee eerfte Deelen door ons te voren bericht gegeven is f*),) ontmoeten wij een aantal belangrijke en leerrijke gefchiedenisfen. Dat de Verzamelaar van onze aanmerkingen ook in dat

opzicht gebruik wil maken, dat hij zoodanige gefchiedenisfen of ftukken, die reeds elders gevonden worden, in zijne verzameling niet opneme, zal dit Werkjen te meer belangrijk doen worden.

Wij zullen den inhoud der Stukken, in dit Deel geplaatst, opgeven.

1. De lotgevallen van karf. l den t weden, na den jlag vanlVorcester,tot aan zijne komst op den troon. 2.De arme Ouders. 3 Dc kracht des gebeds. — (Een Stukjen juist gefchikt, om de waare krrcht des gebeds aan te wijzen.j .

4. Ene brave dienstmaagd. 5. Ontzettende gevolgen van het /pel. 6. Het diep verval der Geestlijkheid in dc midden - eeuwen, door enige voorbeelden bevesiiga. 7. Aanmerklijke proeve van flerk weikende natuur ■ betrekking, en van ene wijze, liefderijke , en rechtvaardige V001 zienigheid. (Dit Stukjen'is niet vertaald het behoort grootendeels in ons Vaderland t'huis, en is niet onbelangrijk. IV, en vindt meermalen beu ijzen vanzoodanige fterkwerkende natuurbetrekkingen, waarvan men geene

re-

,S l Z,'e NA V<lAerl' Bihl' 1,1 Decl> 'fie Ss»k> Bladz 137, en IV De»l, ijle Stuk, liladz. 448.