Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhaal van la jaille's reis naa senegal. 33

tot vijf duizend zielen. En in 1801, bedroeg bet niet minder dan tien duizend. Deze bevolking, echter, is te groot, voor de uitgebreidheid van het Eiland , en de middelen van beftaan welken het oplevert. Maar de Eilanden Babaguè, Sqfal, en Gueber» zijn onlangs door den Gouverneur blanc hot aangekocht, ten einde een gedeelte dier overvloedige bevolking op dezelven te plaarlen. De Mulatten cn vrije' Negers zijn ten uiterlle ee- zet om in dit Eiland te woonen. Zij houden eemfmerog* tc flaven, die volftrekt ledig gaan ; en dezen weigeren zij te verkopen, ten zij in den hoogftcn nood. In het gunftige Jaargetijde, varen zij de Rivier op, om levensmiddelen, en andere artijkelen van Koophandel. Door de Europeéts worden zij voornaamlijk gebruikt, tot het laden en ontladen der fchepcn in de havens,

Digt bij den voornamen zetel der Bezitting, liggen verfcheidene andere Eilanden, welken lbmmigen befchrijwen v als gefchikt, om door bearbeiding, Tabak, Katoen en" zelfs Tarw voord te brengen. Tot hiertoe hebben'dezelven onbebouwd en onbewoond gelegen. Zij ziin z-o zeer onderworpen aan overltroomingen door de Rivier, en daardoor veroorzaakte geduurige afneming en amwas, dat net niet wel te begrijpen is, hoe op dezelven eene duurzame en nuttige Bezitting zou kunnen gevestigd worden. Babaguè, alleenlijk, als meer dan de raderen boven de oppervlakte der Rivier verheven, ztstf misichien veilig te bebouwen ziin, en in vervolg va» tijd eene met onverkieslijke plaats van bevolking" kunnen worden. 0

De Handel levert de eenige beweegredenen op, welken Jiuropeërs kunnen aanmoedigen, om zich als Col"nisten in die gewesten des Aardbodems neder te zetten Wegers, Goud, Gom, en ülijphantstanden, zijn altijd de voornaamfte-artijkelen onder de voordbrengfelen van Afrika geweest, welken de Europifche Handelaars hier kwamen halen. — Straks na onze aankomst op het Eilaad St. Lotus, deed de Heer dumontet, de vori»e Gouverneur, afftand vanzijn Bewind, in handen van den Heer de repentigny, die overgekomen was, om hem in dien Post te vervangen.

Thands ga ik voord, om eenige plaatslijke waarnemingen, welken jk gelegenheid gehad heb te doen, in bijzonderheden op te geven.

D' anville en de l'isle, twee der beroemdfle

vu. deel. mengelst. no. 1. c Fran-

Sluiten