Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«44 voorbeelden van schadel. en gevaarl. insecten.

Dewijl dit iirfeci , naar alle vermoeden, nog gantsch klein en jong zijnde, bij het ruiken aan de bloemen, in den neus opgehaald is , in denzelven zijnen volkomen wasdom gekregen heeft, en zich zelfs eenige jaren heeft kunnen ophouden; zoo kan dit geval dienen, niet alleen, om iemand voorzichtig te maken, maar ook, dewijl het geval voorzeker zoo zeldzaam niet is, als men gemeenlijk gelooft, om den Artlën eenen wenk te geven, ten einde bij dergelijke bezoekingen geneesmiddelen voor te fchrijven, welken daarop ingericht zijn.

is de hier ongenoemde wurm afgebeeld: maar het bloote gezicht leert, en de befchrijving bevestigt, dat het de Scolopendra ele'ctrica linn. Syst. Nat. p. 1063, fp. 8. was, dezelve, welke men gemeenlijk in bloemenkoppen vindt.

deze aarde is een kweekschool.

Onder het lezen vaniioTZEBUE: Het merkwaardig, fiejaar van mijn leven; waarin hij eene menigte fpreuken van seneca aanhaalt, allen ingericht om verachting voor den dood in te boezemen en om te betoogen, dat het geluk over den wijzen geene hcerfchappij voert, daar deze ten allen tijde de magt, en ook de vrijheid en het recht beeft, om zich van deszelfs luimen te ontdaan, door den last des levens af te werpen, zeodra deze hem te zwaar drukt of hij niet goed vindt dien langer te dragen ; onder het lezen dan van deze gezegden , van dewelken ook kotzebue een en andermaal laat blijken voor zich zeiven niet geheel vreemd te wezen, vielen mij deze gedachten in , waarvan de mededeeling voor fommige Lezers van het gemelde boek misfehien niet ten eenenmale overtollig zal zijn.

Is dit leven niet onze eenigilc en laatfte beftemming, mnar flechts een aanvang van ons zedenlijk beftaan , cn eene voorbereiding tot eenen boogeren. ftand; zijn wij meer dan ftof; ftamt ons denkend wezen niet uit de ftoflijke, maar uit de Geestenwereld, af; dan is ons tegenwoordig verblijf als ecu kweek- of opvoedingfchool, waarin wij door menigerlcië onderwijzingen en oefeningen gevormd worden, om eenmaal waardiglijk in ons Vaderland, iu den kring onzer hooge maagfehap te verfebij*. oen,

Sluiten