Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

534 GESCHIEDENIS VAN DE ZIJNS EN MOESTENZIJNS.

beide ouders aarden — ik meen de 7,m»«c or, ^

De damvader der eerden n voomSl

bjk ontworpen* plan, e:, verhevene, moed ge beflu ten

den; de ftamvader der laatften, daarentegen in het fpoedig uitvoeren van alle de befluiten, dodfn eenden £ nomen. Met groote verwachting verbeidde men de Gevolgen der verbintenisfen, waarin zich hunne Kinderen

t ge talenten waren ; en men bedroog zich tri die verwachting ook met geheel. Niet langgeleden, ecVer ■ ontlbnd 'er eene zichtbare en merkUjke verl oelino- tuï fchen de beide familiën, die veroorzaakte, da de hi wcluken onder hare kinderen hoe langs zoo zekWr en

in ï X!& $ ee"e andere gelige omdaudigheid hjk . ongelukkig, een gedeelte van den ftamboom hunner familie verloren. Deze aanmerklijke gaping in hunne "eflachtlustis zeer te beklagen. Een opmerkzame Mik op ' dezelve toont, dat de gezamenlijke familie der ge veestzijns, - eene verwijderde tak van die der moJstfnzijns, waarmede zij, voor vele eeuwen, Vereenkd waren met groote duisternis omringd is lier is thands bnna onmooglijk , om de onderlinge bloedverwant! fchap van beiden juist te bepalen , en te toonen, vvTar zii begon en waar zij eindigde. Zulks is , om d e reden zeer onaangenaam, dewijl de zijns, in onze dSeS' gaarne zouden willen bewijzen , dat 'zij naauwer °dan hunne party, met de geweestzhns vermaagdfehapt waren Konden zi, dit doen, dan dond het nfet goed met de zaak der moestenzijns. Maar, gelukki» kWn de zijns geen wettig bewijs van hunne nadere'afkomst voorden dag brengen; en vermoedens doen in eene zaak van zoo veel gew,gt niets af. Ook drijdt reeds het 4 he le charakter van de zijns met eene wettige afkomst van de geweestzijns, hoewel het zijn kan,"dat 'er, 5 vroegere inden,, wel eens onwettige verbindtenisfe. en luiuelyken tusfehen verwijderde takken van beide famihen zijn gefloten geworden.

Thands

Sluiten