Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

533 iet naders over den hik.

4. Dat de genezing van den Hik dus eigenlijk beftaat in het wegnemen van deszelfs oorzaak.

5. Dat, waar dit ondoenlijk is of niet fchielijk en gemaklijk genoeg kan gefcbieden, het bedaren van den Hik eigenlijk te pas komt, ten einde zich van deszelfs onaangename gewaarwording te ontdoen, en deszelfs nadeelige gevolgen voor te komen. 5

6. Dat alles wat kramp ftillen kan derhalven een middel is om den Hik te bedaren, als krampftillende geneesmiddelen, gevoel van koude, kitteling, pijn, hartstochten, afwending der aandacht, enz.

7. Dat deze middelen palliiitiven zijnde , dus niet lastiger moeten zijn dan de Hik zelf is, en niet dc oorzaak vermeerderen noch ongemakken voordbrengen mogen.

beknopte natuurlijke historie der russische bisamrot.

Dewijl dit aardig diertjen, om verfcheidene redenen, zeer merkwaardig is , zal eene kortbondi<re natuurlijke historie van hetzelve den liefhebberen der Natuurkunde niet onaangenaam zijn. In tegendeel moet bun dezelve des te meer welkom zijn, daar dit teder diertjen zelden uit zijn Vaderland vervoerd wordt, en zij dus allerzeldzaamst Gelegenheid hebben , om het levendig te zien. De beroem de Natuurkundigen, naamiijk p a l l a s , l e c h i n cm eLiiM en guldenstedt, hebben het, op hunne 4leerde reizen door het Rusfisch rijk, niet flechts mento-yuldige malen gezien, maar het ook in zijne Vaderlandfebe huishouding naauwkeurig waargenomen, gemeten uitgeteekend, ontleed en befchreven. Van die befcbrijvingen behelst de tegenwoordige verhandeling eene korte en getrouwe fchets. Men zal hier eerst het diertjen zelven korthjk befchreven vinden; vervolgends iet van zijn inwendi'f maakfel, van zijne levenswijze, verblijfplaats, voedfel en bijzonderheden ; eindelijk van zijn Vaderland , van zijne vijanden , van zijne voordplanting, enz. mcdedeelen.

Vooraf is het nodig, met weinige woorden aan te tor/en tot welk gedacht ons diertjen als eene foort behoore. De beroemde linnjjus plaatst het aan de zijde van den bever, en volgends hem is het de castor mofchatus, of de

be-

Sluiten