is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OF CLIO OP PUNTENBURGH. 231

hetzelve voorkomen , in de daad goede en hier en daar zelfs Dichterlijke gedachten behelzen ; terwijl 'er ook vele zeer zwakke en niets beduidende enkel gerijmde Coupletten in gevonden worden , wanneer de Dichter zich verledigt tot het verhaal van onbelangrijke uitfpanningen , en befchouwingen van zeer weinig beduidende voorwerpen , welken onzes bedunkens het Werk bezwaren en vergrooten, dat, wanneer men uit de menigte der befpiegelingen deze min belangrijke uitgezonderd hadde, min kpstbaar zoude geworden zijn, en een meer Dichterlijk voorkomen zoude gehad hebben. Waarbij nog komt, dat de Dichter zich hier en daar van fommige,zoo het ons voorkomt, vpor de waarde zijns onderwerp* , al te zwakke en te gemeenzame uitdrukkingen bedient, welken hoe zeer zij, in vroegere en eenvoudiger tijden , dan die wij heden beleven, niet zoo zeer in het oog zouden gevallen zun, en ook bij Lezers, die met den hedendaagfchen Dichtdijl met zeer bekend zijn , nog geene opmerking opwekken , echter aan hun, die de voordbrengfels der Dichtkunst met een aedetisch en critiesch oog gewoon zijn te befchouwen, met veel recht, als te zeer beneden de waarde der Voetifche uitdrukking geoordeeld worden. Doch daar s Dichters oogmerk geweest is, om aan Lezers van allerleien fmaak, zoo wel aan hun, die dit Werk als Dichtftuk befchouwen , als aan hun, die, min geoefend in de verëischten der Dichtkunst, zich ook met zoetvloeiënd rijm en min belangrijke onderwerpen kunnen vermaken, te behagen, willen wij in dezen onzen bijzonderen fmaak gaarne aan zijn algemeen doel onderwerpen ; gereedlijk uit de overige Coupletten, welken in dit Werk voorhanden zijn , befluitende, dat de Dichter zelf, tevens met den oordeelkundigen Lezer, de zwakke plaatfen , buiten onze nadere aanwijzing, wel van de meer Dichterlijke zal weten te onderfcheiden. .. ,

Ter proeve van de laatstgenoemde foort kunnen wij de navolgende Coupletten, met genoegen opgeven:

DE SCHEPPING.

Van den tedren nachtegaal Tot de zon in middagpraai Toont gij goedheiden vermogen, Die mijn' geest tot u verhoogen; Dan zelfs, als ik nederdaal

P 4 In