is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448

CHRTSTLIJK HANDBOEKJEN.

over boozen en goeden, en die, zonder onderfcheid, laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, matth. V: 45. (c)

Zijne mcnfchenliefde is onpartijdig.

Zoodat hier geen onderfcheid gemaakt wordt tusfchen Jooden en Heidenen ; want deeze zelfde Heer (God) is Heer over allen. Rom. X: ia. (d)

Zijne liefde is onveranderlijk.

Laat bergen vrij' vergaan; laat heuvels op bun grond Vrij wank'len; mijne gunst zal nimmer van u wijken. jes. LIV: 10. (e)

Hoofdft. III. §. 9.

Een deugdzaam leven bevordert uw huisfelijk geluk.

Jehova's vloek is in het huis des goddeloozen , Hij zegent het verblijf van eiken vriend der deugd. Spreuk. III: 33. (a)

Daardoor bevordert gij het heil der maatfchappij.

Gerechtigheid en deugd verhoogt 't geluk eens volks. Spreuk. XIV: 34a. (b)

Jffattd.

(c) Wat wordt hier van God gezegd?

Wat wordt door deeze uitdrukkingen te kennen gegeeven? Waarom komt God hier voor onder den naam van hentclfchen Vader?

(d) Hoe komt God hier voor?

Wat onderfcheid was 'er tusfchen Jooden en Heidenen? Wat onderfcheid maakte God tusfchen hen? Welke waarheid wordt dan hier geleerd? ([e) Wat wordt hier van God gezegd 1

Door welke vergelijking wordt dit bevestigd? Wat leert ons dan deeze plaats ?

§. 9-

(aj Van welke menfchen wordt hier gefproken ?

Wat wordt er van den godloozen en van den vriend der

deugd gezegd? Welken invloed hebben dan een deugdzaame en zondige wandel op het huisfelijk geluk? (b) Waar wordt.hier van gefproleen?

Welken invloed heeft dit op het heil der maatfchappij?