Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 208 )

hoogte van betrekkelyk geluk in de Maatfchappy te bereiken. Maar ook niets is moeielyker, niets gevaarlyker als hét ontwerpen- van een Reglement voor het Befluur,^oor al in de eerfte oogenblikken eener lang gewenschte en pas herkregene Vryheid; oogenblikken in welke het Volk, indagtig aan het voorledene, en door een akyd onvolkomen genot nog niet verzadigd , natuurlyk op al dat geene nayvrig is, 't welk op deszelfs erkende en nognaauwlyksbevestigde rechten, zelfs den geringften inbreuk fchynt te zullen maken.

Want aan de eene zyde is zulk een Ontwerper verplicht, om tegen de beginfelen eener aristocratie te waken, welke eerst ftil en langzaam inkruipende, en daar na met eene onweerftaanbare kracht voortwcrkende, het masker eerst afligt, wanneer dezelve den letter van de Wetten inroept, om den geest derzelve te veiliger te kunnen overtreden, en eindelyk dat Volk vermeend te kunnen trotfcren, welks gunst zy weinig tyds te voren door de laagfte vleieryen afbedelde; en aan den anderen kant.moet hy zorgen dat door de bevestiging van overdreven grondbeginzels, de weg tot eene losbandige Regeringloosheid niet worde gebaand, welke de zekere voorbode eener aanltaande onderdrukking, of liever de onderdrukking zelve is, uit welke zich het wanhopige Volk niet eerder denkt te zullen redden, als door tot een ander uitterfte over te flaan, en zich aan het onbepaald Beftuur van eenen of weinigen over te geven.

Het is echter deze gewigtige taak welken Gyl. ons

hebï

Sluiten