Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2§ GESCHIEDENISSEN DER

aangëbrasr, zo men wil, te danken, dat licra het Piinsdom van Oranje, volgends uiterfteri wil van René cis Chalon , werd toegekend , niet tegcnflaande veele leden van den geheimen Raad beweerden, dat Willem, als zynde de zoon van eenen ketter, 'er geen recht op

liad. De zoon van deezen Granvelle,

Anionie Perenot, die den geestelyken (laat verkoorcn had, was, nadat hy tot Bisfchop van Airccht was verheven , ten Hove zeer gezien , en omdat gy hem naderhand een voornaame rol zult zien fpeelen , wanneer hy het aanzienlykfte bewind der regeering in handen kreeg, en oorzaak was van de hevigfte beroertens, kunt gy zyn afbeeldzel, alzo hy op dit tydftip in aanzien kwam, hier gevoeglyk plaatzen.

Z. Was hy het niet, die met zynen Vader reeds te vooren op de kerkvergadering te Trcnte was geweest?

V. Ja, en nu droog hy op raad van Vigllus uit dc Nederlanders, Tapper, Hesfelins, en Sonnius voor, als dc bekwaamde Mannen, om zig thans weder denvanrds te begeven.

doch

Sluiten