Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN. 11%

*

Z. Dus zette de Commisfie haar werk egter ieverig voord.

V. Het was maar te bejammeren dat, ora de verfchiHende partyen met elkander te vereenigen , geen de minlte mogelykheid fche^n te zyn , dewyl de verhittering tegen elkander vee! te groot was, waar van men daaglyks de droevi|fte voorbeelden zag gebeuren, —— Terwyl dit alles te Rotterdam voorviel, was ^er geea minder bcwee* ging te Ambem geweest, alwaar den n July weder een geweldig oproer ontftond, het welke vooral niet minder daa dat van het voorige Jaar was. Een woeste hoop volks viel dien dag het nieuwe Kerkhof aan, haalde, in flegts weinige oogenblikken, het fraaije y ze ren Hek van ket zelve onder de voet, en fioopte tot den grond toe al wat van de muur van 't Kerkhof federd het voorgaande Jaar nog over was gebleven , zonder dat men de Burgery eenige beweeging zag maaken, om deezen moedwil te verhinderen, waardoor dezelve by de Regeering in verdenking geraakte, als of deK 3 zei-

Sluiten