Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN DER

befchryven of tochten van hunne Afgevaardigden ter Staaten Vergadering.

Z Dit waren alle duidelyke tekens dat de Provintie van Utrecht nog' verre was van inwendig bevredigd te zyn. ' V. Ondertusfchen was te Franeker , het tweedeEeuwfeest van Ff ieslands Hooge Schoo. tó >t bywezen van haare KnnimtlykeHoogheid. cn Hoo*stderzelver cn Vorftelyke Kinderen , op eene zécr luisterryke wy ze, gevierd geworden. Haa re Koninglvke Hoogheid was den 22 September , des morgens om elf uuren, met haare ^OÓrlugtige Spruiten, van Leeuwaarden, aN Vaar zy eenige dagen vroeger ftaatdyk ingehaald en deftig ontfangen waren, met het Staaten I# re Fvaneker aangekomen. Hei |agt voer'tot digt aan het Stadhuis, alwaar de Heeren Studenten op het pragtigite ungedoscht, met bloote Degens, en fraaye Cocardes aan de Hoed verfierd, zig in twee Gelederen gefchaard hadden , gelyk ook de Schuttery en 't Genootfchap van Wapenhandel, mede zeer fraai gekleed, in twee Gelederen gefchaard ° fton-

Sluiten