is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN, ICJJ

vraagen of 'er Oud Raad zoude zyn, ja of neen, waarop geantwoord wierd: Mo'gen bm elf uuren zal *er Oud Raad zyn. De vol* gende morgen vergaderden 'er reeds zeshonderd Burgers vrocgtydig voor het Stadhuis •, ook gingen toen agt hunner Cecommitieerdea ©p het zelve, doch de Raad verzegt hen, daar zy eene yyye Raadpleegiiig nodig had, en de Vergadering nog wel vier uuren duwen zoude, van het Stadhuis af te gaan , en den uitflag na 't fchciden der Vergadering, aan 't Huis van den Voorzictenden Heer te komen verneemen.

Z. Namen de Gecommitteerden hier raeede genoegen?

- V. Verre van daar. Zy antwoordden dat het wachten naar den uitflag zo min hen als den Raad zoude verveelen en verzogten tevens, „ dat de Raad na het neemen van 't .,, befluit, zo lang vergaderd zoude blyven tot 5, zy, Gecommitteerden, het daar genomen „ bet]uk de Burgery zouden hebben bekend „ gemaakt, om hunne mecning daar op in te „ neemen". In die Verzoek vond de R:iac4 E 7 zwaa-