is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREEN IGDE NEDERLANDEN. ft

9, de Staatsgesteldheid met den Stadhouder, „ in alle deseejfs Voorregtcn aan het Hoofd, „ te zullen blyven aankleeveu cn handhavet „ nen." Waar op de Oranje Vlag van de Abdytoren en van het Stadhuis uitgeftoken wierd, cn in een oogenbiik was de gehecle Stad van Huis tot Huis , met Vlaggen en Oranje Linten verfierd, cn voords drie avonden agtcr eikanderen met Kaarsfcn verligt, terwyl dc rust federd allcngskens herfteld wierd. Kort hier na deed meergenoemde Dokter van der Kemp eene verklaaring in de Courant zetten 5waar by hy zyne waare gevoelens bekend maakte, en zyn leven aanbood voor het bcwaaren van de Oude Staatsgeiteldhcid, met welke Verklaaring het Gemeen zeer wel over hem voldaan was, en hy zyn Praktyk weder als vooren waarnam, zonder dat hem iemand moeide, hoewel zulks egter van geen langen duur was.

Z. Hoel veranderde de Man dan weder van gevoelen!

V. Hy gaf, omtrend drie weeken daar na hoewel op eene onfchuldige wyze, weder aanXVIII. D iei.J