is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142 GESCHIEDENISSEN DER

de openlyke trekking van het gemelde Exercitie Gczelfchap, ftond plaats te hebben, en dat zy alle mogclyke hulp, hunner gewapende Medebroeders in Holland hadden ingeroepen, om gelykerhand te waaken tegen alle oproer ten behoeve van Oranje, dat ter gelegenheid van gemelde trekking zoude mogen ontdaan. Dat zy dus niet ontveinzen konden dat de gevolgen, die de trekking van voornoemde Excretie Gczelfchap zoude kunnen, ja gewisfelyk zoude na zig flecpen , hen voorkwamen als allcrblocdigst en doodlyk, cn het was met een levendig bezef, waar van de verbeelding elk menschlicvend hart deed fidderen, van deeze akelige gevolgen, dat zy hunne Edel Groot Achtbaaren, als van verre dezelve onder den aandagt bragten, niet twyffelende of zy zouden wel eenige opmerking by de Regeering verdienen, enz."

Z. Hadden deeze drangredenen eenigen invloed op de Regeering van Delft?

V. Ja, want het verzoek van het Exercitie Genootfchap wierd afgeüagen, en dus had bet trekken met flaande Trom, van het zelve,