Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VÉREEN IGDE NEDERLANDEN. 221

gedaan , van die Goederen, welken zy ge. roofd en geplunderd hadden, en dat de Magiftraat op dien grond, het doorzoeken van de Militaire Barakken had geweigerd, ja zelfs dat onderzoek daarom werkelyk had tegengehouden. De Regeering, getroffen door deeze hoonende Verdenkingen, die alom, zo binnen els buiten de Stad verfpreid wierden, vond hier op goed, dit alles by eene openbaarePublicatie tegen te fpreeken en zodaanige voorgeevens.van alle grond van waarheid ontbloot te verklaaren, als kunnende niet anders ftrekken dan tot nadeel van de goede naam der Regeering, en om het Publiek verkeerde en haatelyke denkbeelden tegens de Magiftraat, over derzelver gedrag in te boezemen, verl zoekende dierhalven aan een ieder deeze en foortgelyke geruchten geen geloof te geeven, maar zyn oordeel daar over op te fchorten* tot tyd en wylen, van het voorgevallene bin' nen hunne Stad, een egt en oinftandig Verhaal in 't licht gegeven zoude worden. Ondanks deeze afkondiging, vond men egter eenige dagen laater, op eenen morgen een zeer K 3 vuil

Sluiten