is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDER LANDEN.

Daad, Mond en Pen, had getoond een open» Jyke Roervink, en dus een aJlergevaarlyku Lid der Maatfchappy te wezen .waardoorveda Ingezetenen zeer waren misleid, cn tot ftap. pen gebragt, die hen en hun Gezin de gevoejigfte blyken van een al te blind vertrouwen op zyne Kunde en Karakter opleverden."

,,Door alle welke wanbedryven by Bacot zi<* aan eene voorbeeldige ftrafoerTening had onderhevig gemaakt, dan dewelke, doordien hy zig de- handen der Justitie onttiokken had, voor als nog aan hem niet ter uitvoer gebragt koude worden." Hier op volgde, het Vonnis zelve, het welke hier in beftond, „ dat de meer„ gemelde Leeraar ten eeuwigen dage uit de w Provintie van Stad en Lande en fPestvwl„ dingerland gebannen wierd , zonder ooie j, daar weder in te mogen komen op boete „ van zwaarer ftraffe, en voords gecondera„ reerd in de Kosten en ftgifeh Van de J(IS„ titie, midsgaders van den Procesfe, onder „ dewelke ten laste van de Gevonnisde zou* „ de worden gebragt, een foicma van drie.

», boa»