is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2ï8 GESCHIEDENISSEN DE R

gemelden Heer Voorda, een bekwaam Jaargeld uit 's Lands Kasfe toe te leggen , tot fchadeloosftelling van meergenoemden Hoogleeraar, op zodaanigen voet, als welgemelde Heeren, overeenkomftig met deszelfs gedaane Dienden, en met de omftandigheden waar in hy gebragt was, gelyk ook met het belang van 's Lands Finantien, zouden oordeelen te "behooren." Gecommitteerde Raaden hierop met elkander 'geraadpleegd hebbende, vonden den negentienden February des Jaars 1793. goed, ter voldoening van bet befluit der Staaten van Holland, aan den gewezen Hoogleeraar Voorda, een Jaargeld van achtienbon» derd Guldens geduurende 'zyn leven toe te ftaan, het welk genomen wierd ingegaan te zyn met den achttien November 1788. tot welke dag de Heer Voorda deszelfs Traktement als c Hoogleeraar genoten had. Gecommitteerde Raaden vonden egter mede goed , dat met den laatften February, de Vrydom van 's Lands Impofitien, door meergenoemde Heer, als Hoogleeraar op 's Lands Univerfiteit te Leyden genoten, zoude ophouden. Van

welk