Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VF.REEN1GDE NEDERLANDEN. 221

fland van zaaken wist de Generaal de la Fayette, en de Officieren welken in zyne gevoelens ftonden, geen beter party te kiezen, dan om het Franfche Leger , alwaar zy zig nu riet m?er veilig bevonden , te vcrlaaten, hst welk den negentienden Augu-tus gefchieddo, fchoon zy het eene gevaar ontwecken om ia het andere te vallen. Z. Hoe zo?

V. Zy begaven zig, nog met de Naiionaa» teCocarde verfierd zynde, met vyftig Paarden op den Duttfchen bodem, om van daar verder naar Holland te vertrekken, doch wkrden op de Grenzrn aangehouden door een Corps Limburg fche Vrywilligers s onder het bevel van den Graaft Hornoncourt, welke Heer hen vroeg waarom zy zig niet by het Leger der Franfche Pan/en veryocgdenï tot welke daad hy hen fterk aanmaande, doch zy zn'ks een en andermaal geweigerd hebbende 3 ver* klaarde gemelde Officier hen, ,dat zy zyne Krygsgeyangenen waren , en deed hen ver. volgens in verzekering neemen, tot dat by bevel omring dezelven dieper in Duitschland te zen .

**■ ó der*.

Sluiten