is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen. Aanvang neemende met de komst van Karel de Vde [...], ten dienste van Neêrlandsch jongelingschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER v'AHKRL. G?SCHIBDSNI'SEN. 6j

ecr.ige rijkgelaadenc Schepen, te dien tijde, naar het Vaderland cours zettende, moesten uit gebrek van befcherming, in vreemde Havens binnen loopen , en eindelijk hunne ladingen aldaar verkocht worden. Hier op volgde eene geheele ftremmihg van allen Vaart en Plandel. Het Hoofdbeftuur, fints de oprichting der Maatfchappij, aan 65

Be-

tuigen zijnde van die gebeurenis, en niet enkundig van de weerlooze toeftand van de kaap, ingevalle cte Engelfeben in \t hoofd kwam, dit te overmeesteren; oordeelde het plichtmatig den toeftand dier gewichtige Bezitting'} aan Mr. P. Paulus (te dien tijde aan het hoofd van deMarine geplaatst) ender het oog te brengen, met aanbod, om zich naar de Kaap , in perfoon , te begeven , en het Gouvernement in tijdt te waarfchouwen. Dit aanbod wierd niet aan-

genoomen , 1?» hoedanig het met de Kaap ,

en de Vloot onder bevel van Lucas afliep, behoord thans hier niet gemeld. Zij, die bier uitvoeriger bericht verlangen , leezen de ftukken over die zaak uitgegeeven door den gemèlden Kaapfhen Burger Reclelinghuis.