is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium of generaal register over de negen deelen van het Groot placaatboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïiÖ Register van alle de Placaten * Ordonnantiën , &c.

om de Regeering in de Steeden te verande- . ren, IX. Deel. Pag. 39 j

3. November, diverfe bepaalingen, voor* namentlyk ten aanfien der Genootfchappen van Wapenhandel en andere Sociëteiten, tot veiligheid van hun Ed. Gr. Mog, en verdere Regeeringen, IX. 438

5. November, Publicatie betrekkelyk het veranderen der Regeeringen in de respeétive Steeden van Holland, IX. 439

28. November, Publicatie tot gerustftelling der Roomfche Ingefeetenen in de Generaliteit, tegens valfche'uitftrooifels, alsofzy in de oeffening van hunnen Godsdienst belemmert zouden worden, IX. 100

7. December, Refolutie tot reftitutie der Amprgelden, betaald door eenige Vroedfchappen te Amfterdam en Rotterdam, welker aanftelling door haar Ed. Gr. Mog. onwettig was verklaard, IX, 874

12. December, Placaat tegen de als nogcontinueerende buitenfpoorigheeden, en geweldenaryen, IX. 440

13. December, Publicatie tot hec uitoeffenen van onverwylde enexemplaire ftrafoeffenin- ( gen tegen Militaire Perfoonen, op de mis- |

daad van plundering nf rfivolff Kpfraot WOï-

dende, IX. 770

1788.

9. Januarii, Refolutie ten einde het Ampt van tweeden Penfionaris der Stad Rotterdam in de Quohieren van de Amptgelden en van den 200. Penning aan te ftaan, IX.

87$

24. Januarii, ingetrokken de Commisfie van een Lid van den Hoogen Raad , die zig zonder permisfie van den Prefident geabfenteerdhad, IX. 652

at', januarii, de Predikant van Noordwyk binnen falvo honore & jiipendio. Emeritus verklaard met opïosfing van de bedenkeJykheden, door den Ontfanger Generaal daar tegen geoppert, IX. 243

7. Februarii, Verbod, om geene Pyp-Gereedfchappen naar buiten 'sLands temogen vervoeren, IX. 1354

15. Februarii, bepaaling van den Eed, voor alle de Schutteryen in de Steeden en ten platten Lande, mitsgaders alle Amptenaaren, op de Conftitutie der Hooge Regeering, en het Stadhouderfchap, met het geen daar toe relatif is, IX. 40

15. Februarii, Amnestie ten behoeve der geenen, welke zig in de verdeeldheden voor de Revolutie van den jaare 1787 gemengt hadden, IX- 441

21. Februarii, Amnestie ten behoeven van de geenen, welke zig aan het plegen van infolentien aan de Perfoonen of Goederen hunner Medeburgeren hadden fchuldig gemaakt, IX. 444

2.2. Februarii, Nadere Refolutie betrekkelyk den Eed op de Conftitutie der hooge Regeering, met het Erfftadhouderfchap, IX.

42

a8. Februarii, Publicatie van het Hof van Hol¬

land, tot het afleggen van den Eed op de Conftitutie, door de Advocaaten, Procureurs en Deurwaarders, IX. Deel. Pag. 42

11. April, afgewefen een verzoek van Burgemeesteren en Regeerders van Naarden, ten einde het Jachtgericht in Gooyland door Prefident Burgemeesteren van Naarden als Houtvester, en Schepenen van Naarden, als Meesterknaapen, zoude worden geëxerceert, IX. 758

Ï7. April, Verklaaring, waar en hoedanig de geenen, die in de Amnestie van 15 February 1788 begrepen zouden willen zyn, zig zouden hebben te addresfëeren, IX. 446

17. April, Publicatie waar by ten behoeven van de Groenlands en Straad Davids Vaarders, als mede de Schepen ter Groote Visfcherye of Haringvaart uitloopende, voor twaalf jaaren Prceoiien geaccordeert worden,

IX. 1313

17. April, een Premie geaccordeert tot aanmoediging van'de Zout-Haring en BoekingVisfcherye; IX. 1314

21. April, Waarfchouwing van het Hof van Holland, en den Magiftraat van 'sllage, tot herinnering der iuccesri ve P/a caaten tegen tuSt-veiftoorende daaden, met by voeging Van nog eenige bepaalingen feot beter obfervantie van defelve, IX. 447

15. Mey, een verfoek van dispenfatie van 't Placaat van 28 July 1074, tegen de huwelyken van Perfoonen, te zamen in overfpel geleeft hebbende word afgewefen, IX.

384

24. Mey, de Hoofd-Offic/er der Stad Leyden gequalifieeert, om de kosten in de zaak van de Weduwe van der Meulen, en verdere aanhoorigen tot die zaak, in zyne rekening te mogen brengen, IX. 725 5. Junii, Amnestie ten behoeven van de geenen, die zig in de verdeeltheeden voor de Revolutie van 1787 hebben ingelaaten,

IX. 448

3. Julii, Acte van Guarantïe der gezamentlyke Bondgenooten, betrekkelyk de waardigheeden van Erf - Stadhouder, Capitein, en Admiraal Generaal, IX. 1

21. Augufti, Refolutie waar by een verfoek om dispenfatie van 't Placaat van 24 January 17ss Oen aanfien van de introductie der gemeenfchap van goederen, en het beneficeeren by Testament) word afgewefen,

IX. 385

21. Augufti, Verklaaring, aan welke Diaco• nie-Armen het aandeel in boeten, wegens

contraventien verbeurd, moet worden uitgekeerd, wanneer een Hollands Ingefeten buiten de plaats van zyn Domicilie is aangehaalt en gemulóteert, IX. 1010

22. Augufti, aan de ordinaris Juftitie gerenvoyeerd de qua;stie overeen Gyfeling, door den Lieutenant Houtvester gedaan, ter zaake van het Schieten van Wild op zyn eigen Land, IX. 616

12. September, Refolutie tot affchryving van het Veadumeester-Ampt der Stad Hoorn uit

de