is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium of generaal register over de negen deelen van het Groot placaatboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2co Register van alle de Placaten , Ordonnantiën, &c.

te der Posfesfie en jaarlykfche inkomften van zekere Landen, VIL Deel. Pag. 75°-

Aardenburg vermindering der Leden van den Magiftraat te Aarcenburg, mitsgaders bepaaling, wie aldaar van de Stads Accyfen zullen vry wezen, VIIL 4^3-

. Refolutie nopens het recht tot de

Jacht in dë Quartieren van Vlaanderen aan den Heer van het Hof van Cadfant, en Aardenburg. Ambacht competeerende, VIU.

670. ' '.

_ Refolutie betrekkelyk het te houden

Domicilie de bepaaling van het Tractement, en betaaling van het Amptgeld door den Bailüuw van Aardenburg, VIII. 756.

Aardewerk Publicatie tegen het venten, en te koop voeren van Glaazen , Kruiken , Kannen, Keulfche en andere Potten of Aardewerk, IX. 1322.

Aarlanderveen vrydom van Verponding, \ 1. 1096.

een premie belooft ter ontdekking van

de geenen die aan 's Lands Bedienden te Aarlanderveen refiftentie hadden gepleegt, VIIL 575.

Der Aar, Odroy tot bedykinge, VI. 1517. Aardftrikken niette ftellen, III. 624.

op dubbelde boete verbooden, IV. 535-

Aardvrugten niet te fteelen , I. 515. 5l8«

II. 3023. III. 53°- IV- 392. 1046. V.

704. 705.

Aartdykswal Auélorifatie om de Ambachtsheerlykheid Roxenisfe, Ouwaard en Aartdykswal te mogen fplitfen tot twee leenen, VIL 869.

Aartshertog Matthias als Gouverneur en Capitein Generaal der Nederlanden, II. 60.

Aartswoude Oétroy op het ftuk der Erffenisfen verleend aan de Diaconen en Armevoogden aldaar, VIL 692.

Abbekerk Oélroy op het ftuk der Erffenisfen aan Diaconen van de Gereformeerde Gemeente en de Arme-voogden te Abbekerk,

vm. 384-

_ Oélroy tot quytfchelding van zekere Penningen aan de Kerken van Abbekerk en Lambertfchage, ten einde dezelven in den vervallen ftaat hunner Kerkelyke Finantien te onderfteunen, VUL 404.

Abdyen van Rynsburg en Leeuwenhorst, hoe den honderdften en twee honderdften Penning te betaalen, VI. 1056.

Abo afgeflaagen zyn verfoek om vrydom van Impofitien, IV. 246.

Aboliüen van Sauvegardes, IL 83. 86.

van Contracten van Tulpen, ff. 2364.

regt van Isfue tot Hulst, II. 2393.

I , Huwelyken teegens hetEgtreglement,

II. 2396.

J Eed gemeene Middelen, II. 2602.

binnelandfche Pasporten, IV. 1262. — verfoek van Bylevelt afgeflaagen, V.

570. ,

door den Gouverneur en Raaden van Indien aan de fes Leeden van den Krygsraad verleent geapprobeert, VI. 1396.

Aboliüen, Abolitie verleend aan iemand, die badineerende met een geweer, het geen hy niet wist geladen te zyn, een ander doodelyk gequest had, IX. Deel. Pag. 568.

—— aan een Jodinne, die zwak van geest zynde, zig aan Blasphemie had fchuldig gemankt, Abolitie geweigert, IX. 569.

Abfentie der Officieren en Soldaaten, ordre daar teegen, II. 179. 247. III. 168.

op zekere poenaliteiten vastgeftelt, dat geene Ontfangers, Contrarolleurs en andere Officianten van de Convoyen en Licenten , zig zonder permisfie van de Admiraliteit van hun post mogen abfenteeren, IX. 1246.

Abuyfen der Soldaaten en Militairen, II. 87. 98. i02. 103.i07. iii. 122. 123 126. 130. 134- *3* l38- *39- 142. 2237.. 2365. 2369. RL 167. 177- 179- i3i. IV. 724 V. 137. 161. 164 VL 245.250.

, op de Rolle van den Raad van Braband, ordre, III. 699.

—— en compofitien gemeene Middelen Generaliteit, V. 1331.

, in het opgeeven der geabandonneerde Huyfen by Regenten in de Meyerye te redresfeeren, VI. n 86.

Academie, Spaatfe door Ingezeetenen deefer Landen niet te frequenteeren, 1^194. 223. 227. 230. 231.

.. Statuten tot Leyden , L 282. IIL 539. 542. 546. IV. 438. VI. 597.

—— Reglement op het ftuur van het Collegium Theologie, I. 294. II. 438.

. Giften van Burfaalen, I. 299. 303.

—— tot Leyden infolentien der Studenten verbooden , I. 391. 5X9- £L 2067. IIL 547. 548.

■ , tot Leyden inftitutie, III. 538. IV. 438.

Curateurs in Boedels vanProfesfooren,

IIL 546.

verbod teegens uitftampen van Profes-

fooren. UI. 547- 54 8. -, ■ veranderen van Curateurs in defelve,

III. 550.

1 Secretaris Ampt voor een, twee of meer jaaren te vergeeven, IIL 550.

• . vrydom van impofitien, III. 551. IV.

415. 446. VL 1056.

.. Boeken met Oélroy gedrukt aldaar een Exemplaar te beforgen, IIL 552. VL 598.

. ordre op de promotien van het Licentiaat en Doctoraat, IV. 442.

——— uytfpraak tusfchen de Univerfiteit en de Stad Leyden, IV. 443.

■ confervatie Franfche Collegie tot Leyden, IV. 446.

vrydom Koffy en Thee, IV. 446.

1 nominatie Reélor der Univerfiteit, IV. 448.

Zie voorts Univerfiteit

Accommodement tusfchen beide de Hooven van Juftitie over Jurisdictie Quacftien, VL 633.

Accord tusfchen Crediteuren van Banqüeroc-

tiers