Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

gaerne over 't hoofd zult zien, 1 Dit is

ten minden heden mijn wensch!

Zeer zinnebeeldig en toepasfelijk heeft men het Vaderland veeltijds als een Schip omfchre» ven; waarbij niet alleen, alle de daarop zijnde Menfchen een naauw verband met elkander hebben; en de opklimmende rei, van den geringften Matroos af, tot aan den hoogften Gezaghebber toe, gelijk een welgefchakel.'e keten aan elkander hangt: maar ook , om dat bij deszelfs verongelukken of verbrijzeling , alle de Scheepelingen daar gevoel van hebben; en ieder, op zich zeiven, zijn deel heeft in de algemeene ellende. Het Vaderland kan derhalven niet lijden, of deszelfs Bi;rgers lijden 'er ook alle bij. Eike krak die h?t Schip van Staat op de blinde klippen der Heerschzucht, of de eeuwig uitfteekende Rotfén der Eigenbaat verkrijgt, is een Schok, die op elke Vaderland* fche Ziel, even als de Elektrieke Schokken op het natuurlijk ligchaam, moest werken. Eike aai:ihg op den Welvaart van Nederland in 't gemeen , of op de Vrijheid der Inwooneren in 't bijzonder, zul, uit dien-hojfde, alle de drijfveèreo van het Weldenkend- en.Vaderkindscïi hart in beweeging brengen; zal alle de

veie-

Sluiten