Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inftru&ie tot de Receptie

van Zyn Doorlugtige Hoogheyt denHeere Prince van ORANGE en NASSAU, als Stadhouder Capitain en Admiraal Generaal defer Provintie. &c. &c. &c.

Burgermeefters en Raaden der Stad GOES , zullen foó drae haar Edele Agtbaare pofityff geinformeert zyn, wanneer zyn Hoogheyt defe Stad zal naederen om defelve met Zyne Hooge enDierbaare prefentie te vereeren, kort te voren vergaderen op den Stadhuyfe, en van daer en Corps en op derfelver rang alle te voet Zyne Furftelyke Doorlugtigheyt te gemoct gaan, nae zoodanigen plaets off avenue der Stad, het zy te land off te water daer Zyn Hoogheyt ftaet te arriveren.

Ter plaets daer haer Edel Agtbaare Zyne Furftelyke DoorS lugtigheyt zullen ontmoeten, zal door een der Heeren Secretariflen Zyne Doorlugtige Hoogheyt in Name van haer Edel Agtbaare met alle bedenkelykRefpea en blyken van Hoogagtinge worden verwellekomt en gecomplimenteert.

Nae het afrleggen van 't vooren gemelden Compliment, en Zyn Hoogheyt met deffelvs Koets voort Rydende , zullende haar Edele Agtbaare denfelven te voet volgen.

Soo drae men van de komfte van Zyn Doorlugtige Hoogheyt zal verwittig zyn, zullen alleSes de Burger Compagnien in dc Wapenen komen, en hun verfamel plaets hebben op de Groote-Markt,en zullen van daer nae hunnen rang op marcheren met vliegende Vaendels enilaandeTrom nae de poort daer Zyn Hoogheyt ftaet te arriveren, en zal de Compagnie van den Captain Pieter Hallewaart (ig poiteren (indien Zyn Hoogheyt te water komt) langs de Haven fig fchaerende in twee Ryen, by off ontrent de plaetfe daer haer Edele Agtbaare Zyn Hoog. hey t zullen recipiëren.

A Daer

Sluiten