Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3o )

57* Ingeval de eerfle Commisfie, als mede wanneer de beide Commisfien In het uitvoeren van het geene by de vorige Artikelen bepaald is, in gebreeke bleeven, zullen de gezamentlyke Ingezetenen van ieder Wyk het op de Leden der gebreekige Commisfie of Commisfien mogen verhaalen, wanneer de Gaarder zyne gegaderde penningen niet behoorlyk konde verantwoorden, en de door hem gefielde Borgen niet in ftaat waren, om de te kort komende penningen aan den Lande te voldoen. — Het belang der Ingezetenen vordert derhalven, om geene Gaarders en Gecommitteerden te benoemen, of geene Borgen toetelaaten, dan die behoorlyk gegoed zyn.

58. De gezamentlyke Ingezetenen van eene Stad of PJaatfe, zullen uit hun midden één of meer Perfoonen benoemen en aanftellen, om de gelden van de particuliere Wykgaarders te ontvangen.

59. Deeze plaatfelyke Ontvangers, waar toe ook de Wykgaarders, ingeval daar roe geene andere gefchikte Perfoonen gevonden worden, vcrkiefelyk zyn, zullen de by hun ontvange gelden uit iederen termyn van elke Belasting, binnen veertien dagen, na het afloopen van iederen termyn, vragtvry overbrengen naar zoodanige plaats binnen het Departement of Resfort, waar onder zy behooren, en aan zoodanige generaale Ontvangers, als daartoe van wegen het Uitvoerend Beduur zullen aangeweezen zyn.

60. Het gaderloon der Plaatzelyke Ontfangers, als meede dat van de Wykgaarders, zal over alle de lngezeetenen eener Stad, Dorp of Plaatze omgeilaagen, en eens ieders belasting daar meede procents gewyze verhoogd worden.-- . - < ■ 1 - ■ ( \ ' • V.»/ '

61. Ten aanzien van het flellen van voldoende Borgtocht. De verant-

woordelykheid van alle de lngezeetenen voor de ontvangen en aan den Lande verfchuldigde gelden. — Het vertoonen van de Quitantiën van de Generale Ontfangers aan daartoe te benoemen Commisfien, en de veiantwoordelykheid dezer Commisfien, zal mutatis mutandis, het zelfde behooren bepaald te worden, als wegens de Wykgaarders enz. hier boven Arrikd 48 tot 57 gefield is.

6a. Doch zullen deze Commisüën be/raan uit agt Perfoonen, waar van by her vertoonen der Quitantiën enz. ten miniten vyf Leden zuilen moeten tegenwoordig • zyn.

63. Omtrend de Generaale of Nationaale Ontfrngers in de refpecrive Departementen of reforten, meenen de ondergeteekende, dat zy hier niets behoeven noch vermogen voor te dragen, als niet behoorende tot den hun op opgedragen last, alleen zullen zy de vryheid neemen, alhier optemerken, dat de Tractementen van deeze Generale Ontfangers, die zeiven voor hec aanftellen en falarieeren hunner Bedienden zullen behooren te zorgen en verantwoordelyk te wezen, en welker getal zeer gering kan zyn, de eenigfte onkosten zyn , die wegens het inzamelen der belastingen uit 's Lands Kasfe volgens ditPlan , zullen behoeven voldaan te worden. Wel is waar, de Gaderloonen der Wyksgaarderen en Plaatzelyke Ontfangers komen nu over het geheel, volgens dit Plan ook voor reekeninf en ten laste der Natie; maar het behoeft geen betoog, dat de door de ondergetekende voorgeftelde manier oneindig minder zal kosten, dan alle andere wyzen van gaderen en beloonen der refpective Gaarders cn ontfangers, en dat dezelve vooral in geene vergelyking kan koomen met de tegenwoordige allerkosthaarfte 'adminiftratie.

64. De ondergeteekende moeten de vryheid neemen, om hier noch eene zaak fchoon minder tot hunnen last behoorende, voor te dragen, te weeten. Wanneer door de Conftitueerende Vergadering, of by de Acte van Conflitutie mogt bepaald worden, dat by de Nationaale Schuldbrieven of Obligaüën zouden

afge-

Sluiten