Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

K.END EN "VERVUL UW PLIGT * Doet mo'tt iets tegens de waare ï)engi. K.ÈND EN VERVUL UW PLIGT; En bedenk dat «iets verburgen is. KEND EN VERVUL UW PLIGT; Neemt altoos belang in de IVaarheid. KEND EN VERVUL UW PLIGT; Zyt befchroomt voor de -waare Rechter. KEND EN VERVUL UW PLIGT; Vreest de gedugte Rechter, en onderzoekt

naarjliglyk, wat hy uw gebied, of verbied. KEND EN VERVUL UW PLIGT; Hebt nimmer denkbeelden f onwaardig aan

de volmaakte deugd.

Wat zoude het gelukkig voor Joha en voor my geweest zyn, indien een goede geest, Joha dit alle morgens te vooren gezegt hadde, nahetoverlyden van Susterfal,

In plaats dat nu een Helfche Furie hem alle dagen toeriep , als een andere lfabel* bezit het maar, en maak gebruik van het vertrouwen dat men in Uw gefield heeft.

Joha neemt zeer kwalyk, dat ik gezegt heb, dat hy de Opiteller van het Testament en Codicil geweest is; joha erkent het zelvs, dus heb ik de plank zo ver niet misgefchoten, hy wil'er zig eene Eere van maken, en zyn belangeloosheid aantoonen om dat 'er 18000 Gulden aan Legaten zyn vermaakt, en dat ais hy 'er de Opfteller van was geweess, door een enkelde penne ftreek koste bewaart hebben; hy was veels te polityk, om toen de Overleedene toonde eenige Legaaten te willen weg maaken, dezelve daar in teegens te fpeeken.

Pag. is boven aan, om eenige van myne gezegdens in de Advertentie, is hy ge-? heel op hol, als dat gezegt heb, dat het de intentie van de Testatrice nooit geweest is joha tot Erfgenaam haarer goederen te fteilen, en dat hy maar een Figurant is, en zo voort.

Ja Joha, dat heb ik gezegt, en.dat zeg ik als nog, ja al zwoert gy by Lucifer, en deszelfs geheele Familie, zo zal ik, nog geen Sterveling die de Overleedene van naby gekend heeft, geloven dat het de intentie van den üverleedene geweest is, U Erfgenaam te maaken, maar alleen gefchied is om de Boedel voor my te bewaaren, en dat gy waarheid fpreekt.

Ik wenschte wel Joha, dat ik koste zeggen, dat gy een braaf Keerel waart, m plaats van liegt, en de ondervinding die leert my, dat Uw ge.diag nog niet verandert is uit uwe daaden zal ik Uw beoordeelen laaten van de onpar.tyriige Natie.

'üit hoofde van het Compromis, moest gy my een Staat o.vergeeven van uwe Ontr fang en Uitgaaf, als mede een Staat van Inventaris yah het geen na het verfterf van myn Zuster zaliger, ten Sterf huize bevonden wierde.

Zoud gy Joha, immer wei zo een Rekening aanneemen als gy my hebt overgegee-4 ven? Ik geloof niet dat 'er een Boere Kerkvoogd, Armvoogd, nog x>iaken, nog ïemants die in eenig Curateel ooit gezeeten heeft, zulke posten dus heeft gefield, als cy gedaan hebt; maar waar gy op gepast hebt, dat was Interesten te beretkenen, en dat wel van den beginne af, toen 'er nog geld genoeg by eas was. Wieheeft immeC in een Rekening zien Hellen gelyk als gy in de uwe gedaan hebt, in een masia ontf fangen zoveel, zo van de Goederen in Westdongeiadeel gelegen, als in baarderadeel; van het eerfte hebt gv my, om dat het geëift heb, een pertinente Staat Van gegeeven ' dog nog niet van tweede, hoewel het al vier a vyf maanden gtle'eden is, dat ik myne remarkes heb overgegeeven. In die zelfde Rekening brengt gy een poft voor Ontfang, en naderhand voor Uitgaaf, van groot Agt Honden Guldens, wegens ■«maakt Zilver, aan de %5&e Penning gegeeven, zonder te ipecihceeren welke hukken zilver gy 'er aangegeeven hebt, nog hoe veel loodzwaar, nog welke keur; groote of kleene, of het Fries zilver was, of Groninger,, of Hollands, dit zegtgy, weet gy niet, dat hebt gy niet onthouden , dit kunt gy my immers niet wys maaken , nog |an niet een die Uw kan, daar gy die aeeuraate man lvojm deezen waart, die alles aanteekende wat Uw op een dag gebeurde , ja alle kleene Uitgaven op Hania Staate wei hebt weeten te annoteeren, maar dan het is de Mennoniet die Joha hier parten foeelt maar Paftoorske wilde gaarn eenige Hukken Zilver van het Inventaris inhouden 'en dat koft niet gefchieden, als 'er een pertinente Staat was van het Zilver, dat aan de asfte Penning gegaan was, want 'er is oneindig meer Zilver geweejl, als op het Inventaris gemeld Haat, dat komt.by geen Agt Honderd Guldens te pas, en nog al veel Zilver dat op het Inventaris flaat, is van het myne, dat van Bolwen na Leeuwarden nagefleept is door Joha of Vrouw, want myn overleedene Zuster heeft nooit myn Zilver gemengt onder het haare .

Uw onbefchaamde poft op die Rekening van over de iGoo Gulden 00 Hania' uitgegeeven aan Arbeiders, Hovenier, en verdere uitgaven, waar op geftelt-'hebt, het geen gy te Holwerd verteerde, als gy 'er waart met uwe Vrienden, en goede Vrienden, daar gy met gaften en brasfen, danfen en fpringen, de' tyd nebt doorgebragt, en meerpoftehte veel om te noemen, hebt op die Rekening gefield; de onbefchaamde poft van Twee Honderd, en groot Negentig Guldens voor de tyd van vyf a zes weeken dat ik met myn Vriend Ferwerda by Uw gegeeten en gelogeért-heb, hoewel zelfs veel tot de Keuken gefourneert hadde, Uw onbefchaamde poft van Vyf Dukend Gulden, de eene helft voor Verteeringen en Expenfen, en de andere helfte vooi

moeite èn ver.di.enft.eii; als dat nu een Rekening Hellen is, dan weet jk. toet niet, ik

Sluiten