Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens de methodifche vérdeeling van het Werk.

Appointement van den Raad van Staate, op de Requestevan Johan Schatters, Auditeur Militair, houdende dat een Auditeur Militair met desfelfs Familie niet onder den Rurgerlyken, maar alleen onder den Militairen Rechter gehooren. Den 8 February 1737. Pag. 847

Refolutie van den Raad van Staate, wat omtrent het uitftellen van de Straffen van zwangere Vrouwen by de Krygsraaden moet geobferveert worden. Den 4 Maart 1738

847

Refolutie van den Raad van Staate, hoe de Krygsraaden zig moeten gedraagen omtrent de kosten, die op het innemen van een Ad vis van Rechtsgeleerden koomen te loopen, en door wien defelve kosten zoo in Civile als Crimineele zaaken moeten worden betaak. Den 13 Maart 1739. 848

Refolutie van de Staaten Generaal, waar by verftaan is, dat zeeker Deferteur te Embdcn, die na expiratie van den tyd, by het Placaat wegens het Generaal Pardon gefixeerr, zig aldaar vry willig had aangéfeeven, om réedenen daar by vermeit, van 't vporZ. Pardon moet jouïsferren. Den 14 April i74i. 848

Refolutie vari de Staaten Generaal, waar by verftaan is, dat zeeker Deferteur wegens zyne begaane defertie zal worden gepardonrieert, zonder egter daar by den Capiteyn te verpligten, om denfelvén Deferteur weder in zyn Compagnie waar uit hy gedeferteert was, te neemen, en te laten dienen als Soldaat. Den 26 April 1741.

Refolutie van de Staaten Generaal, waar by Jncobus Wils, geweefen Soldaat, begfeepen is in het Generaal Pardon; mits zig fifteerende by zyne Compagnie, dog ten aanfien van zyn verfoek, Öm niet geapprehendeert te worden, Werd afgeweefen, en den Auditeur te Sluys gelast tegert denfelvén te procedeeren. Den 29 July 1741

849

Refolutie van de Staaten Generaal, waar by verklaard word, dat een gedeferteerd Soldaat, zig in Indien bevindende, van het Generaal Pardon zou mogen jouïsfeeren, mits by zyn retour uit Indien, zig aanftonds by zyn Regiment fifteerende. Den 10 September 1746". 850

Refolutie van de Staaten Generaal, houdende aanfehryving aan den Krygsraad van 's Hertogenbofch, om zeekeren Delinquant,op de misdaad vanDieverye betrapt, en nog geen jaar en zes weeken uit den Militairen dienst geweest zynde , aan den Hoogfchötit der voorfchreeve Stad over te leeveren. Den 5 Oétober 1746. 850

Refolutie van de Staaten Generaal, betrekkelyk het fchouwen van verdronken of andere doode Lichaamen, fpeciaal van Militaire perfoonen, binnen het Diftriét der Fortificatiën in de Barrières. Den 18 Oétober 175c 851

Refolutie van den Hoogen Krygsraad der Ver-

eenigde Nederlanden, omtrent het vorde^ ren van pretenfien tot laste van Officieren, ter fomma van dertig guldens of daar onder. Den 22 Maart 1751. Pag. 852 Refolutie van de Staaten Generaal, tot mamtien van den Magiftraat van Venlo, in derzelver recht van Judicatuure over Militairé perfoonen, die zig aan contraventie en fraudes in 't ftuk van Gemeene Middelen fchuldig maken. Den 5 November 1751.

853

Publicatie van den Hoogen Krygsraad, tegens het geven van Credit aan Officieren ter zaake van Verteeringen. Den 24 December 1751. 854

Publicatie van den Flöogen Krygsraad, tegen het plegen van Zwindelaryen ingevalIe van Geldleeningen aan Officieren. Den 24 December 1751. 855

Refolutie van de Staaten Generaal, nopens het overgeeven van Burgers en Ingezetenen in de Barrières, zig aan eenig deliét teegens Militaire perfoonen fchuldig maakende. Den 10 Augustus 1753. 856

Refolutie van de Staaten Generaal, nopens het addresfeeren van Letteren Requifitoriaal tot het hooren van Getuigen, Militaire perfoonen zynde. Den 17 September 1753. ' 856

Refolutie van de Staaten Generaal, nopens de Judicatuure over eenige perfoonen, zig aan het forceeren van de buitenfte Barrière te Maaitricht fchuldig gemaakt hebbende. Den 7 December 1753. 857

Refolutie van den Raad van Staate, omtrent de verpligting der Auditeurs Militair, tot

hec gebruiken van Zeegels, in procedures,

waar in zy rahorn offïcii ageeren. Den 12 Maart 1754. 858

Refolutie van Gecommitteerde Raaden, nopens de onbevoegdheid van den Hoogen Krygsraad tót het geven van ordres aan de Solliciteurs, om uit Traéternenten of Penfioenen van Officiers, ter repartitie deezerProvincie ftaande, eenige betaaling te doen. Den 29 Mey 1754. 859

Refolutie van Gecommitteerde Raaden, waar by gereguleert word de forme van procedeeren op verzoeken van körtinge op de Traéte meuten of Penfioenen van Officieren. Den 1 Auguftus 1754. 859

Refolutie van de Staaten Generaal, betrekkelyk het overgeven aanBailliuw en Scheepenen van Axel en Neufen , van zeker Burger, die benevens een Soldaat door de Militaire Wagt geattrappeert was in het Ca naai van Axel, bezig zynde met Mosfe len te vangen, en vervolgens in de Pro voost gebragt. Den 6 Juny 1755. 8do

Refolutie van de Staaten Generaal, nopens dè verpligting der Zwitzerfche Officiers tot het gebruiken van gezegeld Papier tot Documenten in procedures dienende. Den 18 September 1755. 8(51

Nadere Refolutie van de Staaten Generaal, nopens de verpligting der SwitferfcheKrygs-

raa-

Sluiten