is toegevoegd aan uw favorieten.

Groot placaatboek, vervattende de placaaten [...] van de Staaten Generaal [...] en van de [...] Staaten van Holland en Westvriesland; mitsgaders van de [...] Staaten van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Edicten, &c. na de ordre des tyds.

1793. |Pag. I

betaalt moet worden van Obligatieni ten lasten van de Engelfche Princen.j Den 20 December 1793. — 1070

1794»

Publicatie van de Staaten van Holland, houdende voorfiening tegen het transporteren buiten de Provintie van Goederen en Gelden, toebehoorende aan Leden of Onderzaten van het Fransch Gouvernement. Den 18 February

1794. 129

Renovatie Placaat van de Staaten van Holland, tegen den uitvoer van Rundvee. Den 20 Maart 1794. I3S9 Publicatie van de Staaten van Holland, houdende nadere bepaaling rakende het transporteeren buiten de Provincie van | Goederen en Gelden, toebehoorende aan Leden of Onderzaten van het Fransch Gouvernement. Den 21 Maart 1794. — J3°

Reglement van de Staaten van Holland, op het verleenen van Remisfien van Verpondingen en gemeene Middelen, of andere Subfidien, aan Polders, Diftriéten en Dykagien. Den 18 A-

pril 1794. lll9

Waarfchouwing van de Staaten van Holland, omtrent zekere valfche QuartRyksdaalders in de Provintie van Zeeland rouleerende. Den 14 Mey

1794. ■ 859

Publicatie van de Staaten van Holland, tegen het mede geven van Paquetten of Brieven aan de Postillons. Den 9

July 1794. ■ " 809

Publicatie van den Hove van Holland, tot ondekking van den Auteur van zeker Lasterfchrift tegen den Raadpenfionaris deefer Provincie. Den

16 July 1794- ' 455

Placaat van de Staaten van Holland, tegen het eludeeren van de Presfingen van Schippers en Schuitevoerders , tot het vervoeren van Militie , Vivres, Ammunie of andere Goederen tenl dienfte van den Lande. Den 18 July I7P4- —— 81 Publicatie van de Staaten Generaal omtrent zekere valfche Drie - Guldens, met het Jaargetal 1793. Den 22 July 1794. 1 86b Publicatie van de Staaten van Holland, waar by de betaaling van den vierden termyn van den tweemaal één honderften Penning een maand vervroegd word. Den 26 July 1794- 901 Publicatie van de Staaten van Holland, houdende last aan de Amptenaaren, om op nieuw het montant van hun

1794. Pag.

Amptgeld in zekere Geld - Negotiatie ten behoeven van den Lande te furneeren. Den 5 Augustus 1794. 879 Nieuwe, naadere verbeeterde en geamplieerde Ordonnantie op het regt van het Klein Zeegel, over allerhande Bewysftukken, Aétens en Schriftuuren, Confultatien, Obligatien, Huurcedullen, en andere Schriften, daar in breeder gefpecificeert. Den 11 September 1794. ■ 1080 Publicatie van de Staaten van Holland, tegen het verlaaten van deefe Pro- vintie door Ingefeetenen, welke eenige Ampten of Bedieningen in defelve bekleeden. Den 24 September 1794. ~ 53

Publicatie van de Staaten van Holland, tegen het ter teekening leggen van Adresfen, het Staats- of Stedelyk Beftuur betreffende, mitsgaders tegen het oprigten van Sociëteiten. Den

17 Oétober 1794. 456

Placaat van de Staaten Generaal, tegen het reizen en trekken van Perfoonen uit en naar het Fransch Gebied, anders dan op den voet en onder de bepaalingen , breeder daar by vermeld Den 1 November 1794. ——Publicatie van de Staaten van Holland, tot eludiatie van zekere periode in de Nieuwe Ordonnantie op 't Zegel. Den

7 November 1794. jnia

Publicatie van de Staaten van Holland,) tot het uitgeven van Recepisfen tegen vyf percent, om daar mede betaalinlingen van wegen den Lande gedaan te worden, en dezelve tot voldoening van zekere 's Lands Lasten weder aan te nemen. Den 19 November 1794. 881 Publicatie van de Staaten van Holland, waar by zekere Provintiaale Recepisfen van het Middel van de Collateraale Succesfie worden vry verklaard. Den 2 December 1794. _ 1071

Nader Placaat van de Staaten Generaal, raakende het verleenen van Pasporten, om te mogen gaan of komen naar en uit 's Vyands Land. Den 16 December 1794- "' 134

1795.

Publicatie van de Staaten van Holland, betrekkelyk het aanwerven van een Corps Landzaaten. Den 7 January

1795. ' ' ' 82

Publicatie van de Staaten van Holland , tot intrekking der Publicatien van 18 February en 21 Maart 1794. Den 19 January 1795. ■ 136

M PLA-