is toegevoegd aan uw favorieten.

Groot placaatboek, vervattende de placaaten [...] van de Staaten Generaal [...] en van de [...] Staaten van Holland en Westvriesland; mitsgaders van de [...] Staaten van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ip.6

Placaaten i. Bock. 9. Titul.

I I L

En nademaal wy volgens de plagt van alle Wettige Overheden, als fchuldig zynde haare goede Ingezetenen met alle mogclyke Middelen voor geweld en overlast te behoeden cn te befchermen, niet en konnen, ook volgens het gemeene recht en de praétyeqe van alle Volken, niet gehouden zyn tc gedoogen, dat aan gemelde Natie van iemand ter waareld werden gefuppediteerd eeniee Contrabande Waren, zoo willen wy by dezen alle onfe Geallieerde Vrienden en Neutraalen, en generalyk alle Volkeren en Natiën geadverteerd , en wel ern (lig verzogt, en vermaant hebben, baar niette willen vervorderen tot onfe nadere Waarfchouwing, tc voeren ofte tran.^portceren uit eenige Landen, Köningryken, Plaatfen, of Steden, direclelyk of indireételyk, na eenige I Iavenen, Steden of Plaatfen van Frankryk, of andere, onder het Gebied of Geweld der Wapenen van gemelde Natie, zo binnen als buiten Europa ftaande, eenige Waaren van Contrabande by de Traclaatcn tusfchen hun en ons intercedeerende voor Waaren van Contrabande bekend, cn voor zoo verre tusfchen ons en hun zodaanige Tra&aaten niet exteeren, eenigerlci Oorlogs Ammunitie of Wapenen, als .Mortieren, I Gefchut, met zyne Vuurwerken, en het geen | daar toe behoord, Geweeren, Piftoolen, bonhen, Granaten, Buspoeder, Lonten, Kogels, Pieken, Zwaarden, Lansfen, Hellelebaarden , Casquetten, Cuirasfen cn diergelyke zoort van Wapentuig, ook Soldaaten, J'aarden, toerusting van Paarden, en allerlei J andere Krygs - Gereedichap, alfoo wy van ) mecning zyn voor goeie Prinfe, en verbeurt I te houden de voorfz. Waren van Contrabande, die contrarie defe onfe Advertentie cn Ordonnantie bevonden zullen worden geladen te zyn, om derwaards gevoerd te worden. I V.

Ordonneeren voorts alle onfe Ingezetenen , \ adverteerende en vermaanendc alle onfe Geallieerden, Vrienden en Neutralen, engeneralyk alle Volkeren en Naticn willende varen na eenige Ryken, Landen, Steden of Piaatfen, onder het Gebied of de Magt van Frank- j ryk niet behoorende, of die van alle andere Landen herwaarts aan zouden willen komen, te kiezen en te houden de ruime Zee; alzoo wy verdaan cn verklaaren by dezen, dat alle Schepen, die op de Kuiten van Frankryk of andere Landen , Eylanden cn Plaatfen, onder het gebied of de magt van gemelde Natie zynde, en voornamentlyk binnen de Baakens en Ondieptens, langs defelve gelegen, gevonden zullen worden, en die alzoo niet buiten fufpicie zullen zyn van tegens defe Ordonnantie en Advertentie iets voor te hebben, zo wanneer die in het geheel of ten deelemet eenige van de voorfz. Waren van Contrabande gelaaden zullen zyn, by de Capiteinen en andere Officieren van Oorlog, ook CommisfieVaarders defer Landen, aangehaalt en opgezonden zullen worden, om daar over by de Raaden ter Admiraliteit te worden gefententi-

eerd, in maniere als in 't twede of derde Articul hier voren ftaat geëxpresfeert, ten ware nogtans defelve Schepen aldaar gedreven en geraakt mogten zyn door de ftorm of andere zware nood, en dat het zelve by opgcmelde Raaden ter Admiraliteit uit de circuraftantien in dier voegen opgenomen cn geoordeeld zal kunnen worden.

V.

En om wyders alle bedrog, het welk tegens deeze Ordonnantie en Advertentie voorgenoomen zoude mogen worden, voor te komen en te verhoeden, lasten en bevoelen wy mits deezen alle Schippers cn Kooplieden, Ingezetenen deezer Landen zynde, of hunne Schepen en Goederen uit deeze Landen uitvoerende , adverteeren en vermaanen voorts alle anderen van wat Xatie die ook zyn, of van waar die komen zullen, geene Goederen, Waaren, of Koopmanfchappen in haare Schepen in te laaden ofte doen laaden, dezelve te vervoeren of te doen vervoeren, anders dan met eenderhande Zee - Brieven, 'behoorlyke Pasporten, volkomen Certc- Parthyen, Cognoscementen, Vragt-, Advys-cn Convoybrieven, of diergelykc andere befchciden, als na de Wetten en Placaaten van de Plaatfen, daar de Goederen, Waaren en Koopmanfchappen ingelaaden zullen zyn, tot derzelver inlaading en vervoering zullen worden gerequireert; alzoo wy voor verbeurt zullen houden, van nu af aan voor goede Prinfen verklaaren, alle de Schepen, die vaaren zullen met ZceBrievton, meer als van één Souverain of van één Regeering, mitsgaders zoodanige van de ingelaade Goederen, Waaren en Koopmanfchappen, daar van meer als één Certe-Parthye, dubbelde Vragt - Brieven, Cognosfementen of andere befcheiden gevonden zullen worden, ook alle de Schepen en Goederen , die met de vooriz. gerequireerde befcheiden met na behooren voorfien zullen weezen. V h

Ten einde ook alle Officieren en Bevelhebberen van Schepen van Oorlog, zoo van den Staat als van Particulieren, op beltelling van zyne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nasfiu, als Admiraal Generaal deezer Landen, uitgerust, verzeckerd mogen zyn, dat de Schepen , die zy in de Zee zullen komen te rencontrceren, op geene der voorfz. Havenen, Steden en Plaatfen van Vrankryk of andere onder het gebied of de magt van voornoemde Natie ftaande, met eenige van de voorfz. Waaren van Contrabande mogen hebben gemunt; zoo zullen de voorfz. Capiteinen in Zee alle Schepen, daar op eenige fuspicie zal vallen, mogen aandoen, en dezelve afvorderen haare Zee-Brieven, Pasporten , Certe - Parthyen en Cognoscementen, tot blyk,waar de Schepen zouden mogen t' huis gehooren, waar en op wat Plaats de Laading zy gefchied, waar in haare Laading beftaat, en op wat plaats de ontlaading zal gefchieden, het welk aan haar vertoond zynde, en bevonden zynde, dat de voorfchreeve