is toegevoegd aan uw favorieten.

Groot placaatboek, vervattende de placaaten [...] van de Staaten Generaal [...] en van de [...] Staaten van Holland en Westvriesland; mitsgaders van de [...] Staaten van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begrypend£ allerhande Politiecjue zaaken. 343

die de oudfte in bediening is, en één of meer van gelyken ouderdom in bediening zynde, zal de oudfte in jaaren pncfideeren, en zullen altyd twee Heemraden uit de Polder de Hooge en Laage Nesfe, drie uit de Polder de Zyde, of wel uit ieder Blok dier Polders één Heemraad in bediening moeten zyn.

IV.

De Heemraden zullen twee jaaren dienen, .dog zullen alle jaar uit ieder der voormelde Polders één, en om het andere jaar uit de Polder de Cromme en Geer twee van hun, als dan de oudfte in bediening Zynde, moeten afgaan, welke afgaande gehouden zullen wefen, ieder jaar op den 11 February, of wanneer de Ambagts Rekening wo'rd gedaan, te maaken hunne Nominatien ieder van drie Perfoonen , dewelke den ouderdom van vyf en twintig jaaren bereikt of eerder gehuwd of geëmancipeerd zullen moeten zyn, en zal een ieder van hun ten minften met drie mergen Lands, in zoodanige Polder of Blok, waar uit defelve Perfoonen als Heemraden genommeert worden, gëqualificeert moeten wefen.

En in gevalle in één of meer der voorfz. Polders of Blokken geen drie alfoo gequalificeerdePerfoonen mogten worden gevonden zullen zoodanige Perfoonen, we!» ke in defelve Polders het voornaamfte 'gehuisd en geërfd zyn, mede nominabel en eligibel Wefen; ook zal een Zoon na hét overlyden van zyn Vader, gelyk medé na het overlyden van zyn "Moeder, zoo lang de quantiteit van zyn Ouders nagelaten Landeryen onverdeeld blyven* nominabel en eligibel zyn; in gevalle door het affterven van één of meerder Heemraden in de drie eerfte half jaaren eeh vacature mogte komen, zal door den Heemraad van het naast gelegen Blok in des overledens plaats drie Perfoonen uit defelve Polder of Blok, Waar in het ftërfgeval is voorgevallen, worden genornineert; zullende ten opfigte van de Polder de Cromme en Geer, in gevalle de Heemraad uit het middelfte Blok kwam te overlyden, de Nominatie door den Heemraad uit het bovenfte of eerfte Blok moeten worden gemaakt, dog zoodanig een ftërfgeval in het laatfte jaar voorvallende , zal die Heemraadsplaats, tot den aanftaanden tyd van de generaale verandering vacant blyven, wanneer dan ook de Nominatie, als boven gefegt, zal moeten worden gemaakt; de voornoemde Nominatien zullen aan den Wel Edelen Geftrengen Ambagtsheer van Ouderkerk op den Ysfel moeten worden geprafenteert of overgefonden, uiterlyk binnen agt dagen j na den 22 February of na den dag van het maaken derfelve j en zal zyn Wel Edele Geftr. uit de genomineerde twaalf, negen of drie Perfoo¬

nen voor ieder Blok één moeten eligeeren, zonder dat zyn Wel Edele Gefh enge iemand van do Heemraden in derielvev dienst zal mogen Continueeren. Ert zal ieder Heemraad jaarlyks voor zyn ordinaris en extraordinaris Wedde gepieten eene fomma van twaalf guluens. V.

De Bodé zal voor zyn Traótement genieten, eens eene fomma van een en twintig guldens, en zal daar yoof gehouden zyn, alle ordinaris en extraordinaris dienften, het Ambagt rakende, te verrichten, ert generalyk alles te doen , het geene hem in zyn Post door den Schout en Heemraden word geordonneert.

V I.

Allé welke Traktementen zullen werden verftaan te zyn ingegaan op St. Pieter of op den 22 February 1785, en jaarlyks voor de eene helft in den reëelen, en voor de wederhelfte in den perfoneelen Omflag tot Lasten gebragt zul» len moeten worden, en zullen Schout, Heemraden, Secretaris en Bode, ieder in den zynen, wel en getrouwelyk moeten waarneemen alle het geene het Ambagt en het perfoneele, in voege als boven is gefegt, eenigfints concerneert, bedagt en onbedagt, zullende beha!ven de bovengemelde Traétementen, en het geen hier na affonderlyk word bepaalt, ter zaake bovengemeld het zy voor Vacatiën, Verteeringen, Ryskosten of ie» hoe genaamt, nietwes in rekening wor-r Óen ge\ec\en.

V I t

In gevalle de Schout, de Heemraden of de Secretaris ten dienften van het Ambagt buiten het zelve reifeh, uitgefondert naar de Steden Gouda en Schoon» hoven, en de Dorpen of Plaatfen ifl den. Crimpenrewaard gelegen, zoo als hier vooren is gefegt, zullen defelve voor Vacatie,. Rys en Teerkosten niet meerder genieten of in rekening mogen brengen, als de Schout vier guldens daags, een Heemraad drie guldens daags, mits dat tot reifen naar s'Haage en naar Plaatfen van gelyke diftantie, maar één dag voor de uitreife en één dag voor de x'huis reife zal mogen worden gedeclareert, en zullen tot eene Commisfie nooit meerder mogen worden gecommitteert dan de Schout met eenen Heemraad, behalven het geval hier na, Art. 8 geraelt, en wanneer door de rfooge Collegien meerder Heemraden als één mogten worden gërequireert* V II L

Zoo wanneer de Schout met Gecommitteerde Heemraden zullen zyn gecommitteert op het aanftellen van een Cavel of op de Cavel - Rekening van de Crimpenrewaard j Zullen defelve geen Vacatiën trekken j jtnaar alleen tot lasten yan het

Ara-