Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

412

Placaaten. 3. Bock. 4. Titul.

curcur Generaal en alle Officieren, dit ons tegenwoordig Placaat ftrictelyk en prccifelvk te executeeren na desfelfs forme en inhoude //onder ccnigc disfimulatie, op poene van privatie van haarlieder Officie.

En op dat niemand hier van ignorantie pne-

tendeere, nemaar wecten mooge, waar na hem deefen aangaande zal hebben te reguleeren , zoo begeeren wy, dat deefe alomme zal werden gepubliceert en geaffigeert, d;?nr het behoord, en te gefchieden gebruikelyk is.

Gedaan in den Iïagc onder het kleyn Zeegel van den Lande den 10 January 1733.

(Onderfond f) Ter ordonnantie van de Staaten.

(lias geteekentf) C. CLOTTERBOOKE.

12.

Publicatie van de Staaten van Holland, tegen het voeren van oproerige gefprekken, het hou. den van zawenrottingen, en het dragen van Leufen van l^artyfcliap. Den 16 Juny 1784.

T"\e Staaten van Holland en Westvricsland: \_J Allen den geenen die deefe zullen zien of hooren leefen, Salut; Alfoo vry met het uiterfte leedweefen en de hoogfte verontwaardiging vernoomen hebben de verregaande buiten fpoorigheeden, welke hier en daar binnen deefe Provincie worden gepleegd, en die, zoo door het voeren van tumultueufe gefprekken , en het houden van Byëenkomften, als het draagen van Teekenen of Leufen van partyfehap, eindelyk tot die hoogte geklommen zyn, dat defelve thans niet alleen in zommige Plaatfen zyn uitgebrooken tot Oproer, maar ook van dien aart, dat, wanneer daar tegens niet ten fpoedigften werde voorzien, defelve veelligt van Plaats tot Plaats zouden kunnen overftaan; alle het welke is (trekkende toe perturbatie der gemeene rust, en ftooring van de veiligheid der goede Ingezeetenen deefer Provincie.

Zoo is 't, Dat wy, uit eene Vaderlyke gencegenheid en voorzorg op alles, dat, tot welftand van defen Lande, en ter beveiliging van de Inwoonderen van dien, ftrekken kan, hebben goedgevonden en verftaan, mits defen allen en een ieder wel ernftig te vermaanen, omme zich, als flille en vreedzaame

In- en Opgefeetenen, te gedraagen, met expresfe last, zich ten zorgvuldigften te wagten van alle oproerige gefprekken, beweegingen en zamenrottingen, cn alles wat verder aanleiding zoude kunnen geeven tot ftooring van onderlinge rust en eendragt, verbiedende wy ten dien einde wel byfonderlyk het draagen van eenige Tcekenen of Lcufcn van Party fehap of Oproer, veel meer het forceeren van anderen tot het draagen van dien; alles voor de Overtrecders op pcene van onfe hoogfte indignatie; mitsgaders van als Perturbateurs der gemeene rust, rigoureufelyk te worden geftraft.

Ordonnecrende wel expresfelyk onfen Procureur Generaal, en alJe andere Officieren en Jufhcrercn van onfen Lande, defe onfe Publicatie ftrictelyk en pnecifelyk te executeeren, naar desfelfs forme en inhoude, zonder eenige disfimulatie of conniventie, op poene van privatie van hunlieder Officie.

En op dat niemand hier van ignorantie pnetendeere, zoo lasten en begeeren wy, dat defe alom zal worden gepubliceerd en geafligeerd, daar het behoort, en te gefchieden gebruikelyk is.

Gedaan in den Hage onder 't KJein Zeegel van den Lande den 16 Juny 1784.

(OnderftondJ

Ter ordonnantie van de Staaten. (JVas geteekend C. CLOTTERBOOKE.

Re-

Sluiten