Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Placaaten tegens feditieufe Perfoonen, &e.

413

13.

Refoiutie van de Staaten van Holland, ivaal*

by eene Commisfie benoemd word tot het doen %ti onderzoek omtrent zekere tumultueufe bewegingen ts Rotterdam ontflaan. Den 10 Augustus 1784.

Tr$ y refümtie, en tot finaale afkomst op heden, volgens hun Edele Groot Mogende Refoiutie van den 4 dezer, gedelibereert zynde op het provifioneel Rapport, den 28 der voorlede maand ter Vergadering uitgebragt door de Heeren van de Ridderfehap, en verdere hun Edele Groot Mogende Gecommitteerden tot'het groot Befogne, hebbende, tot voldoening aan hun Edele Groot Mogende Refoiutie Commisforiaal van den 21 te vooren , geëxamineert het Berigt van Schout, Burgemeesteren en Schepenen der Stad Rotterdam van den 20 July, uit kragte der requifitie by hun Edele Groot Mogende den 15 der laatstgemelde maand op de Requeste van eenige Burgers en Ingezetenen derzei ve Stad, waar by zig hadden beklaagt over het onvoldoende effect der maatregulen tot ftuiting van de oproerige discoursfen en bewegingen in het gemeen, en fpeciaal over het den 10 July voorgevallene in een gedeelte of divifie van de Compagnie" Burgeren No. 11; en tevens verfogt voorfiening tegens de fchroomelyke gevolgen, welke uit zoortgelyke bewegingen zouden kunnen refulteeren; welk Berigt met acht Bylaagen, mitsgaders de bovengemelde Requeste met zes Bylaagen; en nog een Request van eenige Burgers en Ingezetenen der gemelde Stad op den 16 July geprefenteert, ten einde het daar voor werde gehouden, als of hunne naamen. op het eerstgemelde Re¬quest geplaatst waaren ,• als mede een Request van Jan Jacob Elfevïer, Raad in de Vroedfchap, mitsgaders Colonel der Schutterye van voorfchreeve Stad, waarby, nader referveerende een Memorie met bewyfen gefterkt (op den ó defer geëxhibeerf) inmiddels zyne in1 ftanüen voegde by de beede zyner voorfchreeve Medeburgers; en nog een Request van een aantal Opper- en Onderofficieren en Adelborften in de Schutterye der voorfchreeve Stad; en eindelyk een Request van eenige Burgers en Ingezetenen aldaar, alle mede verfoekende gehouden te worden, als of hunne naamen op het eerstgemelde Request geplaatst waaren, breeder onder de Notulen van den voorfchreeven 21 July zyn geinfereert.

Is goedgevonden en verftaan, dat aan Schout Burgemeesteren en Schepenen der Stad Rotterdam zal worden aangefchreven, om met en benevens de na te melden Heeren Commisfarisfen met alle attentie te onderfoeken en na te gaan de fources, uit de welke het voorgevallene in de Stad Rotterdam, en het aldaar fubfiiteerend ongenoegen en wantrouwen is veroorfaakt, en dat ten dien einde aan de gemelde Magiftraat, van wegens hun Edele Groot

Mogende zullen worden geadjungeert eenigö Heeren, waar toe benoemd worden by defen de Heeren en Mrs. Willem Hendrik Teding van Berkhout, Schepen en Raad der Stad Delfc; Hendrik Balthazar van Halteren, Oudfchepen en Raad der Stad Leyden ; Carel Wouter Visfcher, Penfionaris der Stad Amfterdam; Itel Fredrik Pottey Turck, Raads* heer in den Hoogen Raade; en Johan Hen* drik Mollerus, Raadsheer in den Hove van Holland; om zig naar Rotterdam te begeven, ten einde gezamentlyk en gecombineert met de voornoemde Magiftraat het voorfchreve on* derfoek te doen, en de rust en het vertrouwen binnen de voorfchreeve Stad wederom te her/tellen, en daar toe met de voornoemde Magiftraat de bekwaamde middelen te helpen beraamen en ter uitvoer te brengen, en voorts van hunne verrichtingen aan hun Edele Gr. Mog omftandig Rapport te doen, om daar op door hun Edele Groot Mogende als dan verder te worden gerefolveerd, als bevon* den zal worden te behooren, wordende dö zelve Heeren gequalificeert, om een Secreta* ris tot der zeiver asfiftentie in deze Commisfie te asfumeeren; en zullen alle de ftukken de voorfchreeve zaak concerneerende, en geinfereert onder de Notulen van den 13 April, 15 en 21 July, en 6 Augustus dezes jaars, aan de voorfchreeve Heeren Gecommitteerden worden ter hand gefteld.

En is, tot voorkoomihg dat de intentie van hun Ed. Gr. Mog. met het adjungeeren der voorfchreeve Commisfarisfen aan de Magiftraat der Stad Rotterdam niet verkeerdelyk werde geinterpreteert , goedgevonden by defen te verklaaren , dat de intentie van hun Edele Groot Mog. daar by geene andere is, als om zig alleenlyk op eene politicque wyfe omtrent de fubfifteerende oneenigheden te doeninformeeren, om vervolgens daar op nader te kun-3 nen delibereeren, en zoodanige ordres te fteilen en voorfieninge te doen, als naar gelegenheid der zaake zoude mogen geoordeelt worden te behooren, zonder daar mede in het oog te hebben, om hier door eenige kleinigheid aan de Regeering der Stad Rotterdam toe te brengen, of zig in eenige hunner huishoudelyke zaaken of beftuur te willen immisceeren; veel min om door het neemen van de voorfchreeve Refoiutie aan de wel herbragte Privilegiën, vry en geregtigheden van de refpective Steden en Leden van hun Edele Gr, Mog. Vergadering, en in het byfonder van de Stad Rotterdam, eenige atteinte of prsejudicie toetebrengen.

En is laatftelyk nog goedgevonden en ver* 3F 3 ftaan j

Sluiten