Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

416

Placaaten. 3. Bock. 4. Titul.

gemelde Vlagge meer dan twee uuren dc Klok hadde geluid, cn misfehien de ingefcerenen op eene brutaalc wyfe gedrongen tot het dragen van Oranje Linten, met welke een zeer groot gedeelte de ftraaten cn weegen aanhoudend langs gingen.

Wy zwygen van gcrugten ons aangebragc, daar onder 'er ook gevonden worden, die dieteerden, dat het roepen van Oranje booven, de Staaten onder, het geluid was, het welk men voornamenlyk hoorde; liever achten wy dit tafercel, het welk wy de eer hebben UEd. Groot Mog. naar waarheid tefcheezen, genoegfaam, om gevoegd met zoo veele andere berichten, welke van elders worden aangebragt, en waaronder 'er ook al een is, waaruit blykt, dat de ftoucmocdigheid (om niet te zeggen het boos oplet,) bereids tot aan zoo verre zoude zyn gegaan, dat zelve de waakzaame adminiltratie der Jultitie door geweld zoude weefen te leur geftelt: (wy herfeggen) wy achten dit tafereel genoegzaam, om aan het doorzigtig oog van UEd Groot Mog. over te laaten, of het minut, waar in men verkeert, niet te waardig is, om niet dadelyk werkftellig te maaken die middelen, welke gepast mogen genoemt worden, om in deefen een prompften te voorzien, en om in liet byfonder met de meeste ernst en met minder rigeur te waken tegen de zoodanige, welke of daar van oorzaaken of wel de aanvoerders zyn , van welke laatfte volgens bekoomene berichten licht wel eenige te vinden zouden weefen; en neemen dus de vryheid aan UEd Groot Mog in fcrieufe overweeging te geeven, of UEdele Groot Mog. niet zouden kunnen goedvinden, het zy door hec emaneeren van eene zeer ernfhge Publicatie en Waarfchouwing, met eene daar by bepaal ie poenaliteit; het zy door het doen van eene aanfehryving aan den Hove van Holland, om door Commisfarisfen van denfelven Hove, geadfifteerd met den Procureur Generaal, of zodanig gequalificeerde, als daar toe zoude gefchikt geacht worden, op de voornaamftc plaacfen informacien in loco te doen neemen, dc fchuldigen ce apprehendeeren, die ce brengen op de Voorpoorce van den Hove, om ceegen de fel ven ce procedeeren, zoo als in goede Juftitie zal worden geoordeelc ce behooren; het zy door andere middelen; het zy door eene byfondere Qualificacie op een daar toe bequaam Perfoon te decerneeren, die met het Collegie van hun Heeren Gecommitteerde Raaden ten deefe zoodanige recherches deed, en zodanige Juscitie adminiftreerde, als het gewigt der zaaken vereifchte, ten prompfte die ordres ce doen fteilen, welke de presfance

nood vorderd. cn de daar aan fchuldige mocc doen ontdekken, opdat, waare het mogelyk, deefe Reeds toeneemende begindfelen in derfelver loop mogten werden gefluit, en teegen gegaan een onheil, waarvan de gevolgen nog te doorzien nog genoeg te waardeeren zyn: terwyl wy in naam cn op last van de 1 Ieeren onfe Principalen ons zonder eene dusdanige dadelykeen weefentlyke voorziening voorde posteriteitonverantwoorl\k zullen achten, wanneer a:?n deefe onfe inltantien niet mogte werden gedcfereert.

Wy vertrouwen, Edele Groot Mog. Heeren .' met alle gerustheid, dat UEd Groot Mog. van de gegrondheid deefer onfe vooritag ten vollen zullen zyn geconvinceerc, en dat dc lieden deefer Vergadering niet zullen vertoeven, om in eene zoo ferieufe materie als deefe ten prompfte te helpen neemen die raaacrcgulcn , welken gepase, en mee de digniteit van defe Souveraine Vergadering mogen geoordeelc worden over een te koomen, op dat niet alleen een voornaam gedeelte deefer Republicq of anders dit geheele Gcmeenebest niet door inwendig geweld werde gefolterd, terwyl defelve zig tegen Vyandelykhecden van buiten moet vaardig maken, maar ook veel eer den hoek/teen van 's Lands weiwart bcvescigc, en door eendragc van binnen de magt tegen alle aanval van buiten gefterkt. Waar op gedelibereert, en de Heeren Gedeputeerden der Scad Leyden voor derfelver attentie bedankt zynde, is goedgevonden en verftaan, de Heeren Gecommitterde Raaden by deefe te auchorifeeren en ce qualificeeren, om een naauwkeurig onde/foek ce doen op het gehouden gedrag van de respective Bailliuwen binnen deefe Provincie, in alle de Distrieten daar tumultueufe beweegingen hebben plaats gehad, en fpeciaal, of defelve aan hun pligc hebben voldaan, dan in hoe verre daar in nalatig geweest zyn; om voorts te inquireeren omtrent de Belhamels en Opftookers van de voorzeide tumultuaire beweegingen, ten einde defelve mee ten eerften geapprehendeerd en herwaarts overgebragt te werden, om anderen ten exempele ten rigoureuste aan den Lyve, en na exigentie van zaaken met de Dood te worden geftraft; wordendede Heeren Gecommitteerde Raden verder gequalificeert, om toe het voorzeide onderfoek en procedures toe derzelver asfiftentie te employeeren den Advocaat Mr. Johannes Gerardus Luyken, onder den titul van Advocaat Fiscaal, mee zoodanige verdere Perfoonen rot Amanuenfes als nodig zoude mogen worden geoordeelc; en eindelyk nog de gemelde Heeren te qualificeeren , om mee zyn Hoogheid ten fpoedigften ce overleggen, hoedanige Compagnien en uic welke Fronneren herwaarts zouden kunnen worden gedetacheert, om aan de Justitie

dts

Sluiten