Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' 7 8 J-

NAEMLIJST

DER TEGENWOORDIGE LEDEN VAN HET TAELen DICHTLIEVEND GENOOTSCHAP,

Onder de Spreuk:

KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN*

Opgerecht binnen Leyden, op den xi. van Slagtmaend 17Ö6".

BESCHERMHEEREN:

]0e Wel Edele Geftrenge Heer Mr. Daniël van Alphen, Oud-Raed in de Vroedfchap en Schepen; mitsgaders Griffier der Scad Leyden; enz. enz 7. 10. 1772.

De We Edele Geftrenge Heer Mr. Jan van Royen, Adr. Z. Raed en Oud-Schepen der Stad Leyden, en wegens dezelve Scad gecommitteerd in het Ed. Mog. Cullegie ter Admiraliteit te Amfterdam; enz enz 7. ro. 177a.

De Hoog Eerwaerdige Hooggeleerde Heer JEgidïus Gillis/en, Doctor en

Hoogleeraer m de H Godgeleerdheid, aen 'sLands Hooge SchooJe te

Leyden; enz. enz. 27 1. 1779. "De Wel Edele Hooggeleerde Heer Hendrik Alberx Schuiten* Hoogleeraer

in de Oofterfche Taelen aen's Lands Hooge Schoole te Leyden enz

enz. 19. 5. 1784-

De Wel - Edele Geftrenge Heer Mr. Johan Andrceas Cunctus, Raed en Schepen der Stad Leyden; enz. enz. 19. 5. 1784.

HOOFDLEDEN-BESTUURDERS1

Cornelis van Hoo geve en, Junior, te Leyden. 11. 11. 1766. Cornelis Heyligert, te Leyden. n. 11 1766". Pieter Vreede , Koopman te Leyden. 3. 8. 1768. Karei de Pecker, P. Z. Procureur te Leyden. 8. 5. 1771. Jan de Kruyff, te Leyden. ji. 11. 1776.

Mr. Cornelis Pieter Chastelein, Secretaris van des Univerfiteits Vierfchaer te Leyden, Schout van Leyderdorp, en Rentmeefter van het Capittel ten

Hoogelande, Memorien en Gecijden Goederen , te Leyden. 28. 4 1770"

Mr. Joost Romswinckel, Kaed en Schepen der Stad Leyden, thans wegens deeze Provintie gedeputeerd ter vergadering van de Hoogmoogende Heeren Staeten Generael der Vereenigde Nederlanden in 'sGravenhage, 29. 5. 1782.

Mr. Daniël Michiel Cysbert Heldewier, Veertig in Raede der Stad Leyden. 29. 5. 1782.

Jan Paauw, A. L. M. & Philofoph. Doctor, te Leyden. 29. 5. 178».

MEDEBESTUURDERS:

Chriftiaan Retman, Predikant bij de Lutherfche Gemeente te Levden i<r 5. 1782. ' J'

Johannes Ferfchuur, der Medicijnen Doctor te Leyden. 4. 6. 1783.

Daniël Ilovens, Leeraer der Doopsgezinden te Leyden. 26". 5. i-^V.

Broërius Broes, Doctor en Hoogleeraer in de H. Godgeleerdheid" aen 'sLands Hooge Schoole te Leyden; 11. 5. 178$.

A ME-

Sluiten