Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N A E M 9 L IJ S T

DER TEGENWOORDIGE LEDEN VAN HET TAELen DICHTLIEVENDE GENOOTSCHAP, Onder de Spreuk:

KUNST ÏVORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN. Opgericht binnen Leyden, op den xi. van Slagtmaend 1766.

BESCHE1MHEEREN:

Wel Edele Geftrenge Heer Mr. Daniël van Alpben, Oud-Raed in de Vroedfchap en Schepen, mitsgaders,Griffier der Stad Leyden; enz. enz. 7. 10. 1772.

De Wel - Edele Geftrenge Heer Mr. Jan van Royen, Oud - Raed in de Vroedfchap en Oud-Schepen der Stad Leyden, enz. enz. 7. 10. 1772.

De Hoog Eer"-aerdige Hooggeleerde Heer Mgidius Gillis/en, Doctor enHoogleeraer in üe Godgeleerdheid, aen's Lands Hooge Schoole te Leyden j enz. enz. 27. 1. 1779.

De Wel Edele Hooggeleerde Heer Hendrik Alben Schulttns, Hoogleeraer in de Oofterfche Taelen aen 's Lands Hooge Schoole te Leyden; enz. enz. 19. 5. 1784.

De Wel Edele Geftrenge Heer Mr. Johan Andreas Cunceus, Oud-Raed in de Vroedfchap en Oud-Schepen, thans Secretaris van de Rekenkamer der Stad Leyden; ip. 5. 1784. jffftr

HOOFDLEDEN EN BESTUURDERS:

Corneüs van Hoogeveen, Junior, te Leyden; n.n. 1760". Cornelis Heyligert, te Leyden; rr. tt. 1766. Pieter Vreede, 3. 8- 1768. -

Karei de Pecker, P. Z. Oud Secretaris van den Hove en Hooge Vierfchaer

van Rhijnland, te Leyden ; 8. 5. 1771. Mr. Jan de Kruyf, te Leyden; 29. 5. 1782. Mr. Joost Romswinckel, te Leyden; 29. 5. 1782.

Mr. Daniël Michiel Gysbert Heldewier, Oud-Raed in de Vroedfchap dei?

Stad Leyden; 29. 5. 1782. JanPaauzv, A. L. M. & Philofoph. Doétor, te Leyden. 29. 5. 1789;

MEDEBESTUURDERS:

Mr. Jacob Aarnout Clignett, te Leyden. 23. 5- 1787.

Mr. Pieter Fromans, Oud-Raed in de Vroedfchap en Oud-Schepen der

Stad Leyden. 7. 5. 1788. Broërius Broes, Doctor en Hoogleeraer in de H. Godgeleerdheid aen 's Lands

Hooge Schoole te Leyden. 19. 5. 1790. Wilhelmus van Waenen, Oud - Predikant van Katwyk aen Zee, te Leyden.

19. 5. 1790.

BUITENGEWOONE MEDEBESTUURDERS;

Amoldus Soek, Operateur, Heel en Vroedmeester te Leyden, 27. 5. 1789. Chriftiaan Retman, Predikant bij de Luterfche Gemeente, teLeyden, 27.5.1789. Petrus van derBreggenPaauzv,Leeraer bij deRemonftranten teLeyden,a7.5.i789. Mt. Pieter van Lelyveld, P. Z., A. L. M. &Philof. Do&or, mitsgaders Oud Kapitein van de Schutterij der Stad Leyden. 2. 12. 1789.

MEDELEDEN:

Jobannes Remmers, Junior, Koopman te Amfteldam. 7. 3. 1770. Lodewijk Gabriel Floris Kerroux, Taelmeefter te Leyden. 4. 4. 1770. Bartbolomeus Ruloffs, Organist in de Westerkerk te Araftejdara; cn Of» chestmeefter van den Schouwburg aldaer, 6. g,, 1771.

Sluiten