Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N A E M 9 L" IJ S T

DER TEGENWOORDIGE LEDEN VAN HET TAELen DICHTLIEVENDE GENOOTSCHAP, Onder de Spreuk:

KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN.

Opgericht binnen Leyden, op den xi. van Slagtraaend 1766.

B ES CIIER M HEEREN:

33'- Wel Edele Geftrenge Heer Mr. Daniël van Alphen, Oud-Raed in de Vroedfchap en Schepen, mitsgaders Griffier der Stad Leyden; enz. enz. 7. 10. 177a.

De Wel-Edele Geftrenge HeerMr. Jan van Royen, Oud-Raed m de Vroedfchap en Oud - Schepen der Stad Leyden, enz. enz. 7. 10. 1772.

De Hoog Eenvaerdige Hooggeleerde hieer /Egidius Gillis/en, Doctor en Hoogleeraer in de Godgeleerdheid, aen 's Lands Hooge Schoole te Leyden; enz. enz. 27. 1. 1779.

De Wel Edele Hooggeleerde Heer Hendrik Albert Schultens, Hoogleeraer m de Oofterfche Taelen aen 's Lands Hooge Schooieïe Leyden; enz. enz. 19. 5. 1784.

De Wel Edele Geftrenge Heer Mr. Johan Andreas Cunaus, Oud-Raed in de Vroedfchap en Oud - Schepen , thans Secretaris van de Rekenkamer der Stad Leyden; 19. 5. 1784*

HOOFDLEDEN EN BESTUURDERS:

Comelis van Eoogeveen, Junior, te Leyden; 11. II. 1766. Cornets Heyligert, te Leyden; n. n. 1766. Pieter Vreede, te Tilburg; 3. 8. 1768.

Karei de Pecker, P. Z. Oud Secretaris van den Hove en Hooge Vierfchaer

van Rhijnland, te Leyden; 8. 5. 1771. Mr. Jan de Kruyff, te Leyden; 11. tl; Mr. Joost Romswinchel, te Leyden; 29. 5. 1782.

Mr. Daniël Michiel Gysbert Heldewier, Oud - Raed in de Vroedfchap der

Stad Leyden, te Charleville; 29. 5. 1782. Jan Paauiv, A> L. M. & Philofoph. Doétor, te Leyden. 29. 5. 1782.

MEDEBESTUURDERS:

Mr. Pieter Vromans, Oud-Raed in de Vroedfchap en Oud-Scheepen der

Stad Leyden. 7. 5. 1788. Broërius Broes, Doélor en Hoogleeraer in de H. Godgeleerdheid aen'sLands

Hooge Schoole te Leyden. 19. 5. 1790. Arnoldus Soek, Operateur, Heel- en Vroedmeefter te Leyden. 3. ft. 1790. Cbristiaan Retman, Predikant bij de Lutherfehe Gemeentere Leyden. 8. 6. 1791.

BUITENGEWOONE MEDEBESTUURDERS :

Petrusvan der Br eggen Paauiv, Leeraer bij de Remonftranten te Leyden, 27. 5.1789. Mr. Pieter van Lelyveld, P. Z., A. L. M. & Philof. Doéior, mitsgaders

Oud Kapitein van de Schurterij der Stad Leyden. 2. 12. 1789. Mr. Etienne Luzac, te Leyden. 3. 11. 1790. Jan Kops, Leeraer der Doopsgezinden, te Leyden. 8. 9. 1791-

MEDELEDE N:

Jobannes Remmers, Junior, Koopman te Amfteldam. 7. 3. 1770. Lodewijk Gabriel Floris Kerroux, Taelmeefter te Leyden. 4. 4. 1770. Bartholomeus Rulofs , Organist in de Nieuwe Kerk te Amfteldam; en Or-

chestmeefter van den Schouwburg aldaer. 6. 2. 1771. Willem Hendrik Louis Taay, Land en Dijkfchrijver te Thiel. 1. 1. 1772. Wilhelmus van Waenen, Predikant te Stad aen 't Haringvliet. 2.6. 4. 1775. E. J. B. Schonck,] U.D.en Re&or der Latijnfche Schoole teNymegen. 26. n. 1777»

Sluiten