Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N A E M L IJ S T

DER TEEGENWOORDIGE LEDEN VAN HET TAELen DIGTLIEVENDE GENOOTSCHAP, Onder de Spreuk:

KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN. Opgerift binnen Leyden, op den xi. van Slagtmaend t?66.

B ESC II ER. M HE ER EN:

JQ)e Wel - Edele Geftrenge Heer Mr. Daniël van Alphen, Oud-Racd in de Vroedfchap en Schepen, mitsgaders Griffier der Stad Leyden: enz. enz. 7. 10. 1772.

De Wel-Edele Geftrenge Heer Mr. Jan van Royen, Ond-Raed inde Vroed-

fchap en Oud • Schepen der Stad Leyden, enz. enz. 7. 10. 1772. De Hoog -Eerwaerdige Hooggeleerde Fleer AEgidius GUHsftn, Dü&or en Hoog-

leeraer in de Godgeleerdheid, aen 's Lands Hooge Schoole te Leyden,

enz. enz. 27. 1. 1779. De Wel- Edele Hooggeleerde Heer -Hendrik Albert Schuitens, Hoogleeraer in

de Oosterfche Taeïen aen 's Lands Hooge Schoole te Leyden, enz. enz.

19. 5. 1784.

De Wel Edele Geftrenge Heer Mr. Johan Andreas Cunaus, Oud-Raed in de Vroedfchap en Oud-Schepen, thans Secretaris van de Rekenkamer der Stad Leyden, 19. 5. 1784.

HOOFDLEDEN en BESTUURDERS:

Comelis 'Heyligert, te Leyden, 11. ir. 1766'. Pieter Freede, te Tilburg, 3. 8 1768.

Karei de Pecker, P. Z. Oud - Secretaris van den FIovc en Plooge Vierfchaer

van Rhijnland, te Leyden, 8. 5. 1771. Mr. Jan de Kfujjf, te Leyden, if. 11. 1776. Mr. Joost Romswinckel, te Leyden, 29. 5. 1782.

Mr. Daniël Michiel Gysbert Heldewisr, Oud-Raed in de Vroedfchap der

Stad Leyden, te Charleville, 29. 5. 1782. Jan Paauw, A. L. M. & Phüol'oph. Doctor, te Leyden, 29. 5. 1782.

MEDEBESTUURDERS:

Broërius Broes, Doctor en Hoogleeraer in de Godgeleerdheid aen 's Lands Plooge Schoole te Leyden. 19. 5. 1790.

Arnoldm Soek, Buitengewoon ötads Vroedmeefter en Praelector in de Verloskunde te Leyden. 3. 11. 1790.

Christiaan Retman , Predikant bij deLutheifche Gemeente te Leyden. 8.6.1791.

Petrus van der Br eggen Paauw ,Leeraer bij de Remonftranten te Leyd. 23.5.1792.

BUITENGEWOONE MEDEBESTUURDERS:

Mr. Pieter van Lelyveld, P. Z., A. L. M. & Philof. Doétor, mitsgaders

Oud Kapitein van de Schutterij der Stad Leyden. 2. 12. 1789. Mr. Etienne Luzac, te Leyden. g. 11. 1790. Jan Kops, Leeraer der Doopsgezinden, te Leyden. 8. 9. 1791. Prof. Tsbrand van Hamelsveld, te Leyden. 23. 5. 179a.

MEDELEDEN:

Johannes Remmers, Junior, Koopman te Amfteldam. 7. 3. 1770. Lodewtjk Gabriel Floris Kcrroux, Taelmeefter te Leyden. 4. 4. 1770. Barthoiomeus Ralaffs, Organist in de Nieuwe Kerk te Amfteldam; en Or-

chestmeefter van den Schouwburg aldaer, 6. 2. 1771. Wilhelmus van Waenen, Predikant te Stad aen 't Haringvliet. 26. 4. 1775. Mr. Evert Jan Benjamin Schonck, J. U. D. en Rcétor der Latijnfche Schoole

ie Nymegen. 26. 11. 1777.

Sluiten