Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N A E li IJ § T

DER TEEGENWOORDIGE LEDEN VAN HET TAELen DIGTLIEVENDE GENOOTSCHAP, Onder de Spreuk:

KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEG EN. Opgérigt binnen Leyden, op den xr. van Slagtniaend ij66.

BES CHERMHEEREN:

el-Edele Geftrenge Heer Mr. Daniël van Alphen, Oud-Raed in de Vroedfchap en Scheepen, mitsgaders Griffier der Stad Leyden, enz. enz. 7. 10. 1772.

De Wel - Edele Geftrenge Heer Mr. Jan van Royen, Oud-Raed in de Vroedfchap en Oud-Scheepen der Stad Leyden, enz. enz, 7. 10. 1772.

De Hoog - Eerwaerdige Hooggeleerde Heer ALgidius Gillisfen, Doctor en Hoogleeraer in de Godgeleerdheid, aan 's Lands Hooge Schoole te Leyden, enz, enz. 27. 1. 1779.

De Wel - Edele Hooggeleerde Heer Hendrik Albert Schnltens, Hoogleeraer in de Oosterfche Taelon aen 's Lands Hooge Schoole te Leyden,enz. enz. 19.5. 1784..

De Wei-Edele Geftrenge Heer Mr. Joban Andreas Cunceus^ Oud-Raed in de Vroedfchap en Oud-Scheepen, thands Secretaris van de Reekenkamer der

IKxSfDLÈdÈn en BESTUERDERS:

Cornelis Heyligert} te Leyden, ir. it. 1766. Pieter Freede, te Tilburg, 3. 8. 1768.

Karei de Pecker, P, Z. Oud - Secretaris van den Hove en Hooge Vierfchaér

vat- Khynland, te Leyden, 8. 5- 1771' ]ylr. Jan de Kruyff, te Leyden, 11. 11. 1776. ■Mr- Joost Romswiackel, te Leyden, 29, 5. 1782.

Mr. Daniël Michiel Gysben Heldewier, Oud-Raed in de Vroedfchap der

Stad Leyden, te Charicville, 29. 5. 1782. Jan Paauw, A. L. M. & Philofoph. Doctor, te Leyden, 29. 5. 1782.

MEDE BESTUERDERS:

Broërius Broes, Doctor en Hoogleeraer in de Godgeleerdheid aen 's Lands

Hooge Schoole te Leyden, 19 5. 1790. Amoldus Soek , Stads Vroedmeester en Praelector in de Verloskunde te

Leyden, 3. 11. 1790. Chriitiaan Repman , Predikant bij de Ltnherfche Gemeente te Leyden, 8. 6.1791. Mr. Pieter van Lelyveld, P. Z., A. L. M. & Philof. Doétor, mitsgaders

Oud-Kapitein van de Schutterij der Stad Leyden, 15. 5. 1793.

BUITENGE WOONE MEDEBESTUERDERS:

Mr. Tïtienm Luzac, te Leyden, 15. 5. 1793. Jan Kops, Leeracr der Doopsgezinden, te Leyden, 15. 5. 1793. Prof. Tér and van Hamelsvejd, te Leyden , 15. 5. 1793. Mr. Pieter Vromans, Oud-Raed in de Vroedfchap en Oud-Scheepen der Stad Leyden, tg. 5. 1793.

MEDELEDEN:

Johannes Remmers, Junior, Koopman te Amfteldam, 7. 3. 1770. Lodeivyk Gabriel Floris Kerroux, Taelmeefter te Leyden, 4. 4. 1770. Bartbolomeus Rulojfs, Organist in de Nieuwe Kerk te Amfteldam ; en Ör-

chestmeefter van den Schouwburg, mitsgaders van het Genootfchap : Fe-

lix Meritis aldaer, 6. 2. 1771. fPHbvimus van IVaenen, Predikant te Stad aen 't LIaringvliet, 26". 4, 1775. Mr. Evert Jan Benjamin Schonck, J. U. D. en Rector der Latijnfche Schoole

te Nymegen, 26. n. 1777. Gerrit Jacob George Bacot, A. L. M. Phil. Doet. Predikant bij de Alge-

meene Christelijke Gemeente te Duinkerken, 26. 11. 1777.

Sluiten