Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 9

V ERHANDELIN G.

Ik noemde de beantwoording dezer Prysvraege in de Inleiding een omslachtig werk; en als zoodanig beichouwde ik die terftond op het eerfte lezen; daer ze my toefcheen ('t kan zyn, dat ik in dezen misfe), eene meer of min uitvoerige ontwikkeling te vereifchen der voormemfte byzonderheden van alle Gods verfchillende Bedeelingen aen het menschdom met opzicht tot den Godsdienst. Altans in dit vermoeden Helle ik my I. Eerst en vooral ter Taeke voor: na

(i) Myne begrippen omtrent den Nattjurlyken

Godsdienst voorgedragen te hebben, dan (2} Den Oirfprong, Inhoud, het Oogmerk, en Beloop van den Aertsvaderlyken,

(3) Van den Mosaischen of Joodschen, en

(4) Van den Christelyken Godsdienst optegeven.

ILWaer Uit ik hope, het Verhand van den laetften met de vorige, en teffens het onderfcheidende Kenmerk der Euangelifche Openbaering, ter beantwoording der Prysvraege, met weinige woorden te zullen konnen opmaken-

B

EER

Sluiten