Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 2T5

TWEEDE

AFDEELING.

Over het verband van den Mofaifchen en Christelyken Godsdienst.

§. I

Thans gaan wy over tot een onderzoek wegens het verband§ van den Christelyken met den Mofaifchen Godsdienst- Ten dien einde zal het, onzes oordeels, van geen geringen dienst zyn den Mofaifchen Godsdienst regt te leeren kennen, en deszelfs waaren aart en eindoogmerk te ontvouwen. Doch dewyl dit in andere Schriften breedvoerig behandeld is, zullen wy hier de kortheid kunnen betragten. - Om de noodzaakelykheid, of, om eigenNker te fpreeken, de nuttigheid eener Goddelyke Openbaaring aantetoonen, heeft men zig flegts te herinneren , het geene wy over het zedelyke bederf van het menfche?yke§ eflagt in de voorige Afdeelinge §. VII en VIII. bysebragt hebben. - De ftaat van het menschdom derhalven zo gefteld zynde, zou de dienst van den eenen waaren God geheel verlooren zyn geraakt, zo met door tusfchenkomst der Voorzienigheid deeze reeds ingevoerde Afgodendienst in zynen verderen voortgang geftuit.ware. — Abraham werdt met byzondere Openbaaringen der Godheid begunftigd, en met deszelfs nakomelingen, die_door Mofes op Goddeiyk gezag en bevel uit de ilaavernye onder de Egiptenaaren verlost werden, rigtte God een zedelyk ryk op: ten dien einde ftelde het Opperwezen door

Sluiten