Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER Z IELE. |P

en der ftoflyke zelfttaudigheid. Deeze wet ftaat on* beweeglyk vast, en de Ziel is daar aan nu onderworpen , met die zelfde naauwkeurigheid en behendigheid , met welke alle ftofdeelen genoodzaakt worden tot gehoorzaamen aan de wet der zwaarte. De ondervinding maakt de wet der overeenflemming bekend aan de opmerkzaamen , en , door hier op te wyzen, vervallen alle die Tegenwerpingen.

Ten dienfte der ongeoefenden, zal ik dit eenigzins zoeken op te helderen, door eene niet geheel ongepaste Gelykenis. De dringende Veer of het trekkend Ge-zuigt is de eenige Natuurkragt of bezieling in het Uurwerk. Al het overige is flegts lydelyk en werktuigig. Het Gewigt poogt fteeds naar beneeden te daalen ; doch zit vast gehegt aan het bepaalend Werktuig , naar welks beweeging het zig altoos moet fchikken , kunnende niet daalen , dan in eene juiste overeenkomst met den gang van het Raderwerk. De Slinger is eene regelende belemmering: dezelve moet nieste kort of te lang zyn. By den Slinger kunnen wy vergelyken den ftaat der gezondheid van onze Herfenen. Zy , die nooit nagedagt hebben over een Uurwerk, zouden zig kunnen verbeelden, dat de flinger een beginzel is van werking ; om dat het Gewigt gemeenlyk niet zwaar genoeg is tot het opligten van den rustenden Slinger , en om dat zy het flingeren veel duidelyker zien , dan het daalen van het Gewigt. Dezulken mogen dan letten op de gevulde Zeilen aan de Wieken van den Windmoolen ; om het Gewigt by

\

Sluiten