is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT* EIGEN OORDEEL IN DEN GODSDIENST. 22?

de Antichrist is? wat het onderfcheid is tusfchen Tranfubftantiatie en Confubftantiatie ? of men bejaarden of kinderen moet doopen? zeer naauwkeurig zullen weeten te beantwoorden, op die wyze namentlyk als zy dat geleerd hebben. Zy weeten wat hunne eigene regtzinnige Kerk aangaande deeze , en veele andere even gewigtige vraagftukken ftelt, en met dit te weeten , meenen zy 't al verre gebragt te hebben. Dit is de vrugt van verkeerd onderwys.

Hier uit nu , en uit andere beletzelen, die men der Vryheid in den weg gelegd heeft , komt het voort, dat men uit de algemeene ondervinding tot nog toe niet kan beflisfen , hoe verre de bekwaamheid van het gemeene oordeel in zaaken van den Godsdienst kan reiken \ en dat men doorgaans hier van al te laage gedagten vormt. Wierdt aan den eenen kant de volgzugt, aan den anderen de heerschzugt verbannen : wierdt het misbruik van gezach , van Leerboeken en Formulieren overal weggenoomen ; het onderwys verbeterd ; de verdraagzaamheid genoegzaam uitgeftrekt in alle Landen ; de drukpers alomme vrygefteïd; wierden alle Christenen fteeds aangefpoord om hunne eigene waarde als redelyke en Godsdienftige wezens te kennen \ wierden ze niet afgefchrikt maar aangemoedigd om uit eigen oogen te zien; en had niemand om verfchil van gedagten eenige onaangenaame , fmaadelyke , of nadeelige bejeegeningen te vreezen, dan zou buiten twyffel de algemeene ondervinding ons geen

F f 2 tegen-