Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT EIGEN OORDEEL IN DEN GODSDIENST. 515

een gelykftaande macht met die der ouderen over de

kinderen te recht zal kunnen aanmaatigen. Doch

om nader te koomen; ook hier kan-de ouderlyke teugel nergens anders roe werken, dan om zulke buitenfpoorigheden in het daadlyke te bedwingen, welke min af hanglyk zyn van een befluit des oordeels, dan wel van het weerbarflige en wufte der neigingen, die

zonder eenig nadenken worden ingewilligd. En

op het oordeel of begrip enkel door kastyding werkzaam te zyn, of deze zelfs daar toe te bezigen, ziet een ieder hoe belachlyk het zy. De ondervinding toont ook daar van dikwyls de deerlyke gevolgen; zo dat zelfs in dezen alle verftandigen het verre weg eens zyn in het verkieslyke, om de jeugdige gemoederen door eigen bedenking en gepastlyk overreedende famenfpraak , meer dan door enkel gezag te leiden. De over¬

brenging op den volwasfenen ftaat der zulken, die in allen opzichte geacht moeten worden aan' zich zeiven toevertrouwd te zyn, is derhalven hier in allerongelukkigst, en kan geene verdere aanmerking verdienen.

Nog anderen eindelyk mishaagt, wel de zaak zelve , niet; zy zien wel het overeenkomftige der verdedig.de ftelling, met de waarheid, met gezond verftand en Godsdienst. Maar 'er blyft altoos by hen over eene afkeerigheid, ten opzichte van het openlyk verdedigen en voorftaan van zulke waarheden. Zy

vrezen dat het hier mede in de daad al veel op dezelvde wyze gaan zal, als met de opvyzeling van andere Ttt 2 Rech-

Sluiten