Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT EIGEN OORDEEL IN DEN. GODSDIENST. $lf

eenig middel zy tot behoud; -het eenig middel, om alzo nadenken en inzien te weeg te brengen, en mooglyk naderhand de tegenwoordig zo hard fchynende kwelling in een bron van verheuging te doen veranderen ?

In het geval waar op hier gedoeld wordt, kunnen voorwaar toeftanden voorkoomen en handelingen te voorfchyn gebragt worden, welke beide den ouden en

den jongen veeltyds tot fchande ftrekken. De

verfcheidenheid van gedachten kan hier wederzyds gedreeven worden tot eene hoogte, waaromtrent de uitfpraak twyffelachtig en met een> verfchillend oog moet worden ingezien door gemaatigde en bedaarde perfoo*

nen, die van buiten worden ingeroepen. 'Er is

derhalven niets anders over, dan beide niet alleen hunne Rechten, maar ook hunne Plichten te leeren kennen. Zo gewichtig als het is wegens het ééne

vry uit te fpreeken, zo ontzaglyk belangryk is het niet minder, wegens het andere ingefpannen te denken, om de bekoomene vryheid niet te doen ontaarten tot eene losbandigheid, waar mede de betaamlyke verdediger en gebruiker zyner Rechten geenerlye gemeenfehap verkiest te hebben. Even zo is het met de zaak van

den Godsdienst gelegen. Wyslyk is daarom het tweede gedeelte van onzen taak nu dervvyze beperkt, dat ook daar omtrent en ten opzichte van dat plichtmaatig gebruik het noodige nu aan te wyzen ftaa, op dat de kenner van zyne beftemming eh van zyne Rechten dezelve in zyne handelingen allezins tot de waare bedoe-

Ttt 3 ling

Sluiten