Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT EIGEN OORDEEL IN DEN GODSDIENST. §19

anderen aangaande deszelvs verbreiders fpoedig oordeelen, dat zy met het zuiver en onvervalscht bewaaren van de oorfpronglyke Leer des Evangeliums byster weinig moeten ophebben. --— Onze gepeinzen over het onderwerp dezer Verhandeling bragten ons hieromtrent meermaalen aanmerkingen te binnen, waar van wy meenen dat de mededeeling nuttig zyn kan, en flof tot gemaatigdheid in dit beöordeelen zal kunnen opleveren, aan allen die 'er met hunne gedachten ernftig op ftil ftaan.

Hoe zonderling verfcheiden in werkingen en gevolgtrekkingen vertoonen de zulken zich fomwylen, die het in beginzel eens zyn , althans zeer weinig van eikanderen verfchillen ? —— De Gezindheid der Kwaakers gelooft zich in het Godsdienstige door de eigen werking en onmidlyke verlichting van Gods Geest allenthalven geleid. Zy kent zich misfchien in het wezenlyke der verbeelding .geene mindere onfeilbaarheid toe,

dan waar op de Kerk van Rome immer boogde.

Met eene zachtaartige gefteldheid evenwel, en misfchien met eenige redenkaveling, bekommeren zy zich fchier nimmer om eenigen invloed te verkrygen, veel min om hunne gevoelens door redenen aantepryzen.

Zeer beftaanbaar met zich zeiven, moet men

zeggen, berusten zy met eenige wysheid in het werk des meervermogenden oorfprongs; aan dewelke zy het gerustlyk toebetrouwen, dat dezelve ter bekwaamer tyd zyn beftek volvoeren en het zelve volkoomen tot

ftand

Sluiten