Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door DE e u a N g E liE l e E r. jf

phus werd geboren , in het eerfte jaar van den gemelden Keizer, zynde het zevenendertigfte na de geboorte van Jezus (*). Aan geen' van beide deze Mannen konden derhalve, de joodfche volksbegrippen, welken ten tyde van den Kristus , en van de Apostelen , heerschten, onbekend zyn: waarom ook hunne fchriften , in het tegenwoordige onderzoek, van zeer veel belang wezen moeten.

Dan, hoe waar dit zyn moge, moet men echter wel onder het oog houden, dat noch philo , noch jozephus, altyd, overeenkomftig met de algemeen e denkwyze van het joodfche volk , fpreekt: maar dat beiden, in tegendeel, dikwyls, naar hunne eigen byzondere gevoelens , of naar de begrippen der alexandrynfche Geleerden , en der Romeinen , fchryven. Philo deed , zoo veel hy konde, zyn best, om den joodfchen Godsdienst , met de griekfche wysgeerte, overeen te brengen (**). Inzonderheid was hy een groot liefhebber van plato, uit wien hy zeer veele denkbeelden overnam (***). Desgelyfcs fchikte zich jozephus , zoo veel hy dorst, naar den finaak, en de denkwyze der Heidenen van zynen tyd ; gelyk hy

zelf

(*) Vid. jozephus, in libro de vita fua, fub initium. ( * * ) Men leze b r u c k e r u s , I. c. p. 797 fm-

vid. prater bruckerum : jo. clerici Epift. crit. Ep. • VIII. p. 210, & auétoress ouos Iaudat moshemius, in r.otis ad r. cub» wob.. Syitema intelleft. T. L p. 828

C 2

Sluiten