is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERGELEEKEN met de VOLKSBEGRIPPEN van dien TYD. 44J

Godsvrucht tot gehoorzaamheid te brengen , en daar toe alle behulpzels van gebeden , overdenkingen en waakzaamheid beftendig in het werk te ftellen.

§. 14. Men moet bekennen , alle de bygebrachte bewoordingen ontleenden haaren oorfprong van , zy vonden in zo verre haar fteunfel in zekere erkentenisfen wegens een of meer booze weezens buiten den mensch aanwezig , die den oorfpronglyk voor hun van God befchooren ftaat deerlyk te fchande gemaakt hadden, en tot een onherftelbaar onheil veroordeeld waaren, uit hoofde waar van alles, wat tegen den wille Gods en zyn heilig welbehaagen is aangekant, genoemd mogt worden , het werk van zyne dienaars , helievers , broeders , medelanders, werktuigen en deelgenooten.

Maar zou Jefus dit hoofddenkbeeld , van waar 't ook gekoomen zy , wel geheel hebben willen vernietigen ? Is 'er zwaarigheid in toeteftaan , dat hy 't veeleer bevorderen , en in zo verre wilde voortplanten , als het geen ftuk bleef van ydele nieuwsgierigheid en derzelver voldoening ; maar in zo verre het ftrekte ter geduchte aandenking, dat ook in andere gedeelten van Gods groote heerfchappy, eenigen met zeer voortreflyke bekwaamheden begunftigd, zich de blyvende liefde des Opperheers onwaardig gemaakt hadden; tot fnoode verharding in de boosheid vervallen waaren ; en zich eene ftraffe en toorn hadden op den hals gehaald , die ten allen tyde het regtvaardig oordeel Gods over het kwaade zeer openbaaren, en ook daar in zou medewerken

Kkk 2 ter